Iň täze habarlar

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat, konditer we süýt önümlerini öndürijileriň biri

12.04.2024 | 07:00 |
 “Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat, konditer we süýt önümlerini öndürijileriň biri

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat, konditer we süýt önümlerini hem-de ýarym taýýar et önümlerini öz önümçiliginde özi öndürýän iň iri öndürijileriň biri bolmak bilen azyk önümleriniň jemi 500 golaý görnüşlerini öndürýär.

Önümçilik obýektleri azyk önümleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna laýyklykda sertifisirlenendir. Kärhanalarda ISO 9001:2015 talaplaryna laýyk gelýän hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2018 azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işleýärler, bu her bir önümçilik kärhanalarynda laýyklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklanýar.

Bu gezek Biziň döredijilik toparymyz telekeçi Rejepmyrat Orazowyň “Täze aý” haryt nyşanly konditer önümlerini öndürýän hususy kärhanasynyň halkara gatnaşyklary bölüminiň eksport işleri boýunça hünärmeni Allanazar Garajaýew bilen söhbetdeşlik geçirdi.

“Täze Aý” kärhanalar topary

Salgysy: Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri, Seýdi köçesi jaý 15

Telefon: +993 522 1 84 91

e-mail: info@tazeay.com

Web sahypasy: https://tazeay.com/

Bu neşir USAID-iň Merkezi Aziýa Söwda Maksatnamasy ORIENT habarlar portaly bilen bilelikde «Eksport ekoulgamy ösdürmek başlangyjy» atly rubrikasynyň çäginde taýýarlandy.

Foto: Orient.tm

Şeýle hem okaň: