Iň täze habarlar

Marketing gözleginiň syryny açýarys: üstünlikli iş üçin nähili usullar bar

10.12.2023 | 18:30 |
 Marketing gözleginiň syryny açýarys: üstünlikli iş üçin nähili usullar bar

Marketing gözlegleri işewürligiň dinamiki dünýäsinde esaslandyrylan kararlarynyň edilmeginiň esasyny düzýär. Sarp edijiniň zerurlyklaryna, isleglerine we özüni alyp barşyna düşünmek üçin belli bir bazar babtynda maglumatlary ýygnamak, derňemek we düşündirmek yzygiderli bir prosesdir. Marketing gözleglerine başlamak bilen, kompaniýalar strategiýany saýlamaga, önümlerini ýa-da hyzmatlaryny netijeli ýerleşdirmäge we netijede durnukly ösüşi gazanmaga mümkinçilik berýän gymmatly maglumatlary alýarlar.

Marketing gözlegleriniň manysyny açmak

Marketing gözlegleri, maksat edinýän bazary barada maglumat ýygnamak üçin ulanylýan usullaryň we usulýetiň toplumyny öz içine alýar. Bu usullary başlangyç (ilkinji) we ikinji gözleg usullaryna bölmek mümkin.

Ilkinji gözleg usuly sorag-jogap gözlegleriň, söhbetdeşlikleriň, fokus toparlaryň we synlaryň kömegi bilen sarp edijiler ýa-da bazara gatnaşyjylar bilen göni aragatnaşyk saklamagy öz içine alýar. Bu çemeleşme, belli bir gözleg maksatlaryna laýyklykda täze we özboluşly maglumatlary emele getirýär.

Beýleki tarapdan bolsa ikinji gözleg usuly bar bolan pudak hasabatlary, hökümet statistikasy we ylmy neşirler ýaly maglumatlar çeşmelerine daýanýar. Bu usul umumy bazar ýagdaýyna has uly manyny we düşünjesini berýär.

Marketing gözlegleri işewürlikde näme üçin zerurdyr

Marketing gözlegleri köplenç nämälim bir ugurda «ýagtylygyň şamçyragy» bolup hyzmat edýär. Onuň ähmiýeti aşakdaky mümkinçilikler bilen kesgitlenýär:

1. Bazar mümkinçiliklerini kesgitlemek. Sarp edijileriň (müşderilieriň) isleglerine we ulanylmadyk zerurlyklaryna düşünmek bilen, kompaniýalar täze önümler, hyzmatlar ýa-da işewürligi giňeltmek potensialy üçin bazar mümkinçiligini kesgitläp bilerler.

2. Müşderiniň özüni alyp barşyna düşünmek. Bazar gözlegleri, höweslerini, satyn alyş endiklerini we karar bermek proseslerini açyp, sarp edijileriň aňyna aralaşýar. Bu bilim, kärhanalara öz tekliplerini we marketing strategiýalaryny netijeli düzmäge mümkinçilik berýär.

3. Bazar tendensiýalaryna baha bermek. Dowam edýän marketing gözlegleriniň netijesinde kärhanalar ýüze çykýan tendensiýalardan, sarp edijileriň islegleriniň üýtgetmeginden we tehnologiki ösüşlerden habarly bolýarlar. Bu işjeň çemeleşme, strategiýalaryny uýgunlaşdyrmaga we dinamiki bazarlarda bäsdeşlige ukyply bolmaga mümkinçilik berýär.

4. Marketing netijeliligini bahalandyrmak. Marketing kampaniýalarynyň netijeliligini ölçemeklik sarp edijileriň seslenmesine baha bermek we kämilleşmek üçin ugurlary kesgitlemek maksady bilen marketing gözlegleri gerekli möhüm bolan serişdeleri üpjün edýär. Bu işjeň iki-taraplaýyn seslenme aýlawy marketing tagallalarynyň iş maksatlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

5. Önümiň döredilşi barada habardarlylyk. Sarp edijileriň zerurlyklaryna we bar bolan önümlere bolan garaýyşlaryna düşünmek bilen kärhanalar täze teklipleriň bazaryň garaşyşlaryna laýyk gelmegini we üstünlik gazanmagyny üpjün edip, önümi ösdürmek barada habarly kararlar berip bilerler.

Marketing gözlegleriniň aýdyň mysallary

Marketing gözlegleri dürli pudaklarda dürli görnüşde bolýar. Ine muňa ynandyryjy mysallar:

  1. Täze smartfon öndürijisi önümi döretmegiň strategiýasyna kesgitlemek maksady bilen aýratynlyklar, dizaýn we bahalar boýunça sarp edijileriň isleglerine düşünmek üçin gözlegler we fokus toparlaryny geçirýär.

  2. Moda eşikleriň satyjysy önüm saýlamagyň görkezijileri we marketing kampaniýalary barada habar berip, tendensiýalary, reňkleri we nagyşlary kesgitlemek üçin sosial media analitikasyny ulanýar.

  3. Restoran franşizalary menýu hödürlemelerine, hyzmatyň hiline we umumy iýmit tejribesine baha bermek üçin müşderileriň kanagatlandyryş barlaglaryny geçirýärler we zerur bolan kämilleşmeleri girizmäge mümkinçilik döredýärler.

  4. Programma üpjünçiligi kompaniýasy ( https://www.marketresearchreports.com/software ) bazar tendensiýalaryna düşünmek, bazardaky potensial boşluklary kesgitlemek we innowasiýa çözgütlerini işläp düzmek üçin pudak hasabatlaryna we bäsdeş seljermesine üns berýär.

  5. Syýahatçylyk gullugy isleglerine, höweslerine we gowşak taraplaryna düşünmek üçin ýygy-ýygydan syýahatçylar bilen çuňňur söhbetdeşlikler geçirýär, bu bolsa syýahat hödürlemeleri we marketing habarlaryny netijeli düzmäge mümkinçilik berýär.

Sözüň ahyrynda, marketing gözlegleri bazaryň çylşyrymly meselelerini öwrenmek üçin zerur maglumatlary we düşünjäni üpjün edip, ähli ululykdaky kärhanalar üçin bahasyna ýetip bolmajak gural bolup hyzmat edýär. Marketing gözleglerini ulanmak bilen, kärhanalar netijeli kararlar berip bilerler, strategiýalaryny ýeňilleşdirip bilerler we netijede öz pudaklarynda durnukly üstünlik gazanyp bilerler.

Ulanylan edebiýatlar:

https://courses.aiu.edu/MARKETING%20AND%20SALES/1/SEC%201%20MARKETING%20&%20SALES.pdf

https://www.antco.ca/wp-content/uploads/2023/08/The-Importance-of-Market-Research.pdf

https://www.raijmr.com/ijrsml/wp-content/uploads/2019/10/IJRSML_2018_vol06_issue_11_Eng_10.pdf

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/53627_book_item_53627.pdf

https://www.cint.com/blog/why-market-research-is-important

Foto: Pexels.com

Şeýle hem okaň: