Iň täze habarlar

"Eksport işi" wiktorinasynyň ýeňijilerini yglan edilýär!

11.11.2023 | 09:00 |
 "Eksport işi" wiktorinasynyň ýeňijilerini yglan edilýär!

2023-nji ýylyň 8-9-njy noýabrynda geçirilen "Eksport işi" atly wiktorinanyň gurnaýjylary bu onlaýn wiktorinanyň ýeňijilerini hoşallyk bilen yglan edýärler.

Aşgabat şäherindäki “Beýik ýüpek ýoly” HK-nyň utgaşdyryjysy Sytdykow Güýçgeldi I-nji orna eýe boldy. Güýçgeldi wiktorina soraglarynyň hemmesine dogry jogap berdi.

Türkmenabat şäherindäki 41-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň mugallymy Merdan Haýytow II-nji orna eýe boldy. Merdan wiktorina soraglarynyň 73% dogry jogap berdi.

III-nji orna Aşgabat şäherindäki Türkmen Logistika Assosiasiýasynyň baş utgaşdyryjysy Gurbanberdiýew Sapa we Aşgabat şäherindäki “Beýik ýüpek ýoly” HK-nyň terjimeçisi Esenowa Jeren eýe boldylar. Olar wiktorina soraglarynyň 70% dogry jogap berdiler.

“Eksport işi” wiktorinasynyň birinji tapgyrynda ýeňijiler öz ýerlerine degişlilikde ORIENT ýadygärlik sowgatlaryny, ORIENT tarapyndan tölenen işewürlik kursyny geçmek üçin sowgatlyk şahadatnamasy, ORIENT web sahypasynda ýeňijiniň işleýän kärhanasy barada mugt mahabat şeýle hem onuň bilen söhbetdeşlik (ýeňijiniň islegine görä) geçiriler.

Şeýlelik bilen wiktorinamyz dowam edýär. Onuň indiki tapgyrlary (olar jemi dört sany) ýylyň dowamynda üç aýda bir gezek geçiriler. Aralykda geçirilýän tapgyrlara gatnaşan ýeňijiler ORIENT tarapyndan baýraklary alarlar we dört tapgyryň netijelerine esaslanyp, ýylyň iň üstünlikli ýeňijisi kesgitlener we baş baýrak - Samsung öýjükli telefony bilen sylaglanar. Şeýlelik bilen, biziň wiktorinamyzyň geçiriljekdigi barada bildirişlerimizi yzarlamaga çagyrýarys.

Şu düwmä basyp, goşmaça maglumatlary okap bilersiňiz.

Wiktorinanyň birinji tapgyrynyň ýeňijilerini gutlaýarys we hemmäňize üstünlik arzuw edýäris!

Foto: Pexels.com

Şeýle hem okaň: