Iň täze habarlar

Türkmen gümrükçileri nemes diplomatlary bilen söwda amallaryny ýönekeýleşdirmegi ara alyp maslahatlaşdylar

10.06.2023 | 12:58 |
 Türkmen gümrükçileri nemes diplomatlary bilen söwda amallaryny ýönekeýleşdirmegi ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Germaniýanyň «Merkezi Aziýada söwda ýardam etmek» taslamasynyň ýolbaşçysy Fesilitas Zik bilen duşuşdylar, onuň barşynda söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek boýunça ädimler ara alnyp maslahatlaşyldy.

«Merkezi Aziýada söwda ýardam etmek» taslamasy Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetine degişli bolup, ol öz gezeginde, dürli ýurtlaryň resmi Berlin bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegini maksat edinýär – diýip, türkmen gümrükhanasynyň saýty habar berýär.

Taraplar sebitleýin söwdanyň sanlylaşdyrmak, amallary ýönekeýleşdirmek, ýol-ulag hereketinde döwrebap ulgamlaryň ulanylmagy ýaly wajyp temalaryna degip geçdiler.

Şeýle hem Türkmenistanyň serhetýaka döwletleri bilen söwdasynyň artmagy sebäpli ýükler barada deslapky maglumaty bermek boýunça hereketlere, şeýle hem bu babatdaky degişli wezipeleri çözmeklige garalyp geçildi.

ORIENT habarlar

Foto: customs.gov.tm

Şeýle hem okaň: