Iň täze habarlar

Çapar goşundysy ugratmalary ibermek we yzarlamak işini ýönekeýleşdirýär

06.06.2023 | 13:15 |
 Çapar goşundysy ugratmalary ibermek we yzarlamak işini ýönekeýleşdirýär

Çapar mobil goşundysynyň kömegi bilen ulanyjylar hatlary, ugratmalary we ýükleri tutuş Türkmenistanyň çäginde smartfonyň ekranyna birnäçe gezek basmak arkaly sargyt edip bilerler.

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň çapar hyzmaty ýurduň islendik nokadyna ibermeleriň tiz we ynamly eltilip berilmegini kepillendirýär. Hyzmatyň bahasy Çapar goşundysynda ugratmanyň eltilmeli ýeri we agramy girizilende hasaplanýar.

Şunda ibermeleri diňe başga bir ilatly nokatlara däl, eýsem şäher içinde hem eltip bolýar. Bu edil internetden azyk önümlerini we nahary öýe eltmegi sargamak ýaly amatlydyr. Howlugyp öýden ýa-da iş ýerinden çykyp gitmek gerek däl – çapary çagyrmak ýeterlik we ol ugratmalary berlen salgysa gysga wagtda eltip berer.

Çapar goşundysy hakyky wagt ölçeginde ugratmanyň ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýär. Ýörite trek-belginiň üsti bilen ugradyjy ugratmanyň nirede ýerleşýändigini we onuň näçe wagtdan eltiljekdigini anyk bilip bilýär.

Umuman, öz ugratmalaryny Türkmenistanyň tutuş çägi boýunça eltip bermegiň amatly we ynamly usulyny gözleýänler üçin bu diýseň gowy çözgütdir.

Tiz sargyt etmek, ynamly eltip berme we ugratmanyň ýadaýyny hakyky wagt kadasynda yzarlamak mümkinçiligi – bularyň ählisi öz wagtyny gymmatly hasaplaýan we ýokary hilli hyzmatdan peýdalanmak isleýän ulanyjylar üçin Çapar goşundysyny iň gowy saýlaw edýär.

Köp ugurly Çapar goşundysy şeýle hem dürli hyzmatlara onlaýn görnüşde bank kartynyň kömegi bilen ýa-da mobil telefonyň balansyndan tölegleri geçirmäge mümkinçilik berýär. Meselem, ýol polisiýasynyň jerimelerini töläp bolýar, internet üçin, öý telefony üçin, gazdan we suwdan peýdalanmak üçin tölegleri töläp bolýar.

Çapar goşundysyny operasion ulgamlar üçin Android we iOSýükläp alyp bolýar.

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: