Iň täze habarlar

Hakyky «Ессентуки» suwuny saýlaýarys: hakyky suwuň 5 sany esasy bejeriji tapawutlandyryjy alamaty

22.04.2023 | 10:41 |
 Hakyky  «Ессентуки» suwuny saýlaýarys: hakyky suwuň 5 sany esasy bejeriji tapawutlandyryjy alamaty

«Ессентуки» mineral suwy — öz toparynda №1 brend hasaplanýar. Köp önüm öndürijiler ady rowaýata öwrülen önümiň üstünligini gaýtalamak isleýärler. Ýöne onuň aşgazan-içege traktynyň ýagdaýyny kadalaşdyrmak we immuniteti güýçlendirmek ýaly özboluşlyklaryny nusgalap bolmaýar. «Ессентуки» suwunyň meşhurlygy oňa meňzeş birnäçe içimlik suwlary döretdi, daşyndan göräýmäge gaty hili gowy. Hakyky «Ессентуки» suwuny ýasamadan nähili tapawutlandyrmaly?

«Ессентуки» mineral suwuny öndüriji — «Akwa Holding» — hakyky mineral suwunyň oňa meňzeşlerden bäş sany tapawudyny görkezýärler. Ynha olar:

— «Ессентуки № 4» ýa-da «Ессентуки № 17» ady,

— daglaryň öňünde uçýan bürgüt söwda-nyşany,

— hakyky öndüriji «Holding Akwa»,

— suwuň alynýan ýeri Ýessentuki suw guýusy görkezilmeli,

— mineral suwlaryň ГОСТ R 54316-2020 bolmaly.

Bu elementleriň bar bolmagy — siziň eliňizde ajaýyp bejerijilik özboluşlyklaryna eýe bolan hakyky mineral suwunyň bardygynyň kepilidir. Indi her bende jikme-jik seredip geçeliň.

«Ессентуки» №4 ýa-da №17 ýazgysy

Выбираем настоящие «Ессентуки»: 5 главный отличий целебного оригинала

Ýazgylar gabyň ýüz tarapynda ýerleşdirilendir. Belgiler «Ессентуки» ady bilen birlikde görkezilmelidir.

«Ессентуки №17» düzüminde hloridleri, gidrokarbonatlary we kalsiýniň, magniýniň we natriýniň sulfatyny saklaýar. Ol saglygyňy we immunitetiňi berkidýär, bedeniň bakteriýalara we wiruslara garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

«Ессентуки №4» suw-duz balansyny gowy doldurýar, bedenden toksinleriň çykarylmagyna ýardam edýär, ony minerallar bilen baýlaşdyrýar we immun ulgamyny işjeňleşdirmäge kömek edýär.

Aňyrsynda daglar bolan uçup barýan bürgüt

Выбираем настоящие «Ессентуки»: 5 главный отличий целебного оригинала

Eger-de siz söwda nyşanyna seretseňiz, onda siz aňyrsyndaky daglara uçup barýan bürgüdiň şekillendirilendigini görersiňiz. Bu tapawudy ýatda saklaň. Şeýdip siz hemişe hakyky «Ессентуки» suwuny tapyp bilersiňiz, ol depeleri gar bilen örtülen we bürgütleriň uçýan rowaýat ülkesinden – Kawkaz daglarynyň aşagyndan alynýan mineral suwdyr.

Öndüriji — «Holding Akwa»

Häzirki wagtda hakyky «Ессентуки» suwuny diňe bir kompaniýa — «Holding Akwa» öndürýär. Mineral suwlar kärhananyň üç sany önümçilik meýdançasynda gaplanýar, şol sanda 1871-nji ýyldan bäri hereket edýän taryhy zawodda hem gaplanýar.

Ýeriniň dogry görkezilmegi

«Ессентуки» mineral suwuny meşhur Ýessentuki suw ýatagyndan çykarýarlar. Ol Kawkaz mineral suwlarynyň ekologiýa-sagaldyş sebitiniň çäginde ýerleşýär we 70 million ýyl mundan öň emele gelipdir.

Suw ýatagynyň emele gelmeginde gadymy deňizler we wulkanlar gatnaşypdyrlar we hut olar hem «Ессентуки» suwlarynyň adamlaryň dürli kesellerini bejermekdäki ajaýyp özboluşlylygyny kesgitläpdirler.

ГОСТ-a gabat gelmegi

«Ессентуки» suwunyň her bir gaby mineral içimlik suwlaryň Р 54316-2020 ГОСТ -yna gabat gelýär. Beýle diýildigi, öndüriji onuň düzümi we howpsuzlygy üçin jogap berýär, ýene-de — her tapgyrda önümçilige berk gözegçilik edýär.

Ýokarda sanalyp geçilen maslahatlaryň size peýdaly we gowy hilli önümi saýlamaga kömek eder diýip umyt edýäris.

Türkmenistanda «Ессентуки №4» we «Ессентуки №17» mineral suwlaryny öndürijiniň resmi distribýutorlary satýarlar. «Ессентуки» hakyky mineral suwyny ýurduň ähli söwda nokatlarynda satyn almak bolýar ýa-da şu telefon belgisi arkaly sargap bolýar +993 (12) 46-37-87.

ORIENT habarlar

Foto: holdingaqua.ru

Şeýle hem okaň: