Iň täze habarlar

Türkmenistanyň DIM-niň HGI talyplyga kabul ediş möwsümine başlaýar

11.07.2022 | 01:39 |
 Türkmenistanyň DIM-niň HGI talyplyga kabul ediş möwsümine başlaýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty kabul ediş kampaniýasyny duşenbe güni 11-nji iýulda başlaýar. Talyplyga kabul etmek bakalawr, hünärmen we magistr maksatnamalary boýunça amala aşyrylýar.

Hünärmen maksatnamasy býujet esasynda (halkara gatnaşyklary we diplomatiýa, halkara hukugy, halkara žurnalistikasy) bolşy ýaly, tölegli esasda hem (halkara ykdysady gatnaşyklary) amala aşyrylýar.

Bakalawr maksatnamasynyň tölegli esasda amala aşyrylýan “Halkara gatnaşyklary”, “Halkara ykdysadyýet”, “Syýasy kommunikasiýa we internet žurnalistikasy” ugurlary uly islegden peýdalanýar.

Magistr maksatnamasy boýunça hem okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar we “Sanly diplomatiýa”, “Gündogary öwreniş”, “Derňew we strategiki meýilnamalaşdyryş”, “Halkara hukugy” we “Habar beriş serişdeleri” boýunça hünärmenleri taýýarlamak üçin niýetlenendir.

Resminamalary kabul etmek 24-nji iýula çenli iki hepde dowam eder. Olaryň doly sanawy, şeýle hem, giriş synaglarynyň wagty we beýleki maglumatlar şu ýerde berilýär.

ORIENT news

Şeýle hem okaň: