Iň täze habarlar

Tokaýew: Biz Türkmenistany Gazagystanyň ygtybarly strategiki hyzmatdaşy hasaplaýarys

27.05.2024 | 20:40 |
 Tokaýew: Biz Türkmenistany Gazagystanyň ygtybarly strategiki hyzmatdaşy hasaplaýarys

Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler minisrti Reşit Meredow 27-nji maýda, duşenbe güni Astana resmi saparynyň dowamynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy.

Gazagystanyň Döwlet Baştutany türkmen diplomatyny garşylap, gazak-türkmen gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyndan kanagatlanýandygyny belledi.

“Biz Türkmenistany ygtybarly strategiki hyzmatdaş, ruhy aýdan we taryhy taýdan bize ýakyn döwlet hasaplaýarys. Hakykatdanam, soňky ýyllarda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar ýokary derejede ösdi we hil taýdan täze derejä ýetdi,çykdy, şol sanda ykdysadyýetiň strategiki pudaklarynda” – diýip Tokaýew belledi.

1716819326_KZ1_5818_2.jpg

Raşid Meredow Aşgabadyň döwletara gatnaşyklarynda ähli ugurlar boýunça Astana bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Söhbetdeşlikde söwda, ykdysady, energiýa we ulag we logistika ugurlarynda iri taslamalary durmuşa geçirmekde alnyp barylýan işler barada pikir alyşmalar boldy. gidişi gözden geçirildi. Olary yzygiderli durmuşa geçirmegiň ähmiýeti bellenildi, şeýle hem bu iki doganlyk döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň aýratyn häsiýete eýedigini ýene bir gezek tassyklar.

1716819334_KZ2_1740_2.jpg

Söhbetdeşler duşuşygyň dowamynda sebitleýin we halkara gün tertibiniň häzirki meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de ýakynda geçiriljek ýokary derejeli duşuşyklaryň tertibine garadylar diýip, Akordanyň metbugat gullugy habar berdi.

ORIENT news

Foto: akorda.kz

Şeýle hem okaň: