Iň täze habarlar

Ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanyň sebitlerinde ýene bäş sany suw arassalaýjy desga işe giriziler

22.05.2024 | 22:25 |
 Ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanyň sebitlerinde ýene bäş sany suw arassalaýjy desga işe giriziler

Şu ýyl Türkmenistanyň sebitlerinde ýene bäş sany suw arassalaýyş desgasyny işe girizmek meýilleşdirilýär ýagny Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 20 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Gyzylarbat şäherinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 20 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Türkmengala etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 25 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar.

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 22-nji maýda, çarşenbe güni Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 150 müň kub metr bolan «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda belläp geçdi.

Bu döwrebap desgalar ilatymyzy ýokary hilli arassa agyz suwy bilen üpjün etmäge ýardam eder. Arassa agyz suwy adamlaryň saglygyny goramaga, ömür dowamlylygyny artdyrmaga uly mümkinçilik döredýär, diýip döwlet Baştutany belledi.

Şu ýylyň 8-nji maýynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan döwrebap suw arassalaýjy desganyň işe girizildi.

ORIENT news

Foto: tdh.gov.tm

Şeýle hem okaň: