Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsullygynda türk işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

25.05.2024 | 09:25 |
 Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsullygynda türk işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsuly Muhammetnur Owezow Türki Dünýäsiniň işewirleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň dost-doganlyk gatnaşyklarynyň aýrylmaz baglanyşyklaryna esaslanýan döwletara gatnaşyklarynyň täze ösüşlere eýe bolýandygyny bellediler. Söhbetdeşler soňky ýyllarda türkmen-türk gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmaga baý we oňyn hyzmatdaşlygyň tejribesi toplanandygyny nygtadylar.

Şeýle hem taraplar, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, oba hojalygy, azyk we dokma senagaty pudaklary, ýokary tehnologiýalar, ekologiýa ýaly möhüm ugurlarda täze mümkinçilikleriň açylýandygyny bellediler.

Mundan başga-da, häzirki wagtda ylym-bilim we ýokary tehnologiýa babatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üstünlikli amala aşyrylýandygyny we olaryň özara bähbitli gatnaşyklaryň şaýatlyk edýändigi bellenildi. Şu nukdaýnazardan, Türki Dünýäsiniň işewirleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) wekilleri, Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän türkmen ýaşlary üçin hem ähli şertleriň bardygyny hem bellediler.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsullygy tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: