Iň täze habarlar

Gruziýada ylmy hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek dabarasy geçirildi

19.04.2024 | 13:13 |
 Gruziýada ylmy hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek dabarasy geçirildi

Şu ýylyň 17-20-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti A.Aşyrowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolýar.

1.jpg

Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory Zaza Abaşidze bilen duşuşdy.

2.jpg

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda iki ýurduň alymlarynyň arasynda göni aragatnaşygy ýola goýmak we tejribe alyşmak, şeýle hem döwletleriň medeni mirasynyň, gadymy gymmatlyklarynyň hem-de milli sungatynyň giňden ýaýramagyna itergi berýän bilelikdäki çäreleri geçirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

3.jpg

Duşuşygyň ahyrynda, Dawut Orazsähedow we Zaza Abaşidze dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty bilen Korneli Kekelidze adyndaky Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň arasynda ylmy hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama çekdiler.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: