Iň täze habarlar

Türkmenistan Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakynda halkara Konwensiýa goşuldy

30.11.2023 | 13:26 |
 Türkmenistan Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakynda halkara Konwensiýa goşuldy

Türkmenistan Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakynda halkara Konwensiýa goşuldy. Bu barada degişli Kanun şu gün Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.

Halkara konwensiýa gatnaşyjy ýurtlaryň bellige alnan gämi eýelerine hapalanmagyň zyýany üçin jogapkärçiligini ýapmak üçin ätiýaçlandyryş we beýleki maliýe howpsuzlygyny üpjün etmäge borçly edýär. Bu görnüşde ätiýaçlandyrylan gämi degişli şahadatnama alýar.

Konwensiýa suw ýollary arkaly iberilýän ýükleriň daşky gurşaw howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem täsirli maliýe mehanizmleri arkaly bu hadysalara ýetirilen zyýany azaltmak üçin döredildi. Bu resminama 2001-nji ýylda Londonda kabul edildi.

ORIENT news

Foto: Redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: