Iň täze habarlar

Eýranyň Prezidenti Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşe eýe bolandygyny belledi

30.11.2023 | 09:42 |
 Eýranyň Prezidenti Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşe eýe bolandygyny belledi

Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi 17-18-nji noýabrda gözel Aşgabat şäherinde Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň 17-nji mejlisiniň hem-de «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen serginiň üstünlikli geçirilmeginden diýseň kanagatlanýandygyny Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa iberen hatynda beýan etdi. Bu barada Döwlet habarlar agentligi mälim edýär.

“Hökümetara toparyň mejlisiniň ahyrynda degişli Teswirnama we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk boýunça beýleki resminamalaryň birnäçesine gol çekilmegi iki ýurduň ýolbaşçylarynyň ähli ugurlardaky özara gatnaşyklary ösdürmäge ygrarlydyklaryny görkezýär” diýlip, hatda bellenýär.

Şeýle hem iki döwletiň degişli edaralarynyň özara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça maksada gönükdirilen tagallalarynyň netijesinde, soňky iki ýylyň dowamynda özara ykdysady gatnaşyklaryň okgunly ösüşe eýe bolýandygy kanagatlanma bilen bellenildi.

ORIENT news

Foto: Redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: