Iň täze habarlar

Arap çölünde deňi-taýy bolmadyk dynç alyş zolagy gurlar

29.11.2023 | 12:50 |
 Arap çölünde deňi-taýy bolmadyk dynç alyş zolagy gurlar
 Arap çölünde deňi-taýy bolmadyk dynç alyş zolagy gurlar
 Arap çölünde deňi-taýy bolmadyk dynç alyş zolagy gurlar
 Arap çölünde deňi-taýy bolmadyk dynç alyş zolagy gurlar
 Arap çölünde deňi-taýy bolmadyk dynç alyş zolagy gurlar

Saud Arabystanda tanyşdyrylan «Epicon» taslamasyna laýyklykda Gyzyl deňziň Akaba aýlagynyň golaýyndaky çölde futuristik kurort zolagyny gurmak meýilleşdirilýär. Bu maksat bilen deňziň kenarynda adaty bolmadyk beýik binalaryň dueti gurlar. Bu barada «ТехКульт» saýty habar berýär.

Taslamanyň awtorlarynyň aýtmagyna görä, adamlaryň üýtgeşigräk dynç alyş zolaklarda wagtlaryny geçirmek isleýändikleri sebäpli olara futuristik dizaýnly innowasion binalaryň «salgym» konsepsiýasy teklip ediler. Bu binalar düýp manysyny görkezmeýän daşky görnüşi bilen syýahatçylary maýyl edýän çölüň salgymy ýaly bolmalydyr.

Binalaryň birinjisiniň beýikligi 225 metr, ikinjisiniňki 275 metr bolar. Olaryň ýanynda hojalyk gulluklary üçin niýetlenen uly bolmadyk toplum ýerleşdiriler. Ondan daşary deňziň ýakasynda çölüň relýefi bilen sazlaşykly dizaýnly 50-ä golaý willalar gurlar.

«Epicon» dynç alyş zolagynyň kimiň we haýsy taslama boýunça durmuşa geçiriljekdigi heniz belli däl hem bolsa, onuň içinde islendik restorany, sergi zalyny ýa-da söwda merkezini açmak üçin esasy şertler döredilendir. Dörediljek bu mümkinçilikler dynç alyş pudagynda täzeçillik pikirlerini ýaýratmaga we beýleki ýerlerde mümkin bolmajak batyrgaý çözgütleri durmuşa geçirmäge kömek eder diýip çaklanylýar.

ORIENT news

Foto: techcult.ru

Şeýle hem okaň: