Iň täze habarlar

Türkmen diplomatlary GDA-nyň çäklerinde maglumat giňişligindäki hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

23.11.2023 | 07:57 |
 Türkmen diplomatlary GDA-nyň çäklerinde maglumat giňişligindäki hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri Moskwa şäherine bolan saparynyň çäklerinde GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekilleri bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamynda Daşary işler ministrliginiň maglumat we seljeriş bölüminiň başlygy Myrat Özbekbaýew hem-de “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň ýerine ýetiriji sekretary Arkalaşygyň Ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat işgärleri bilen hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar.

Türkmen diplomatlary GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň maglumat we seljeriş bölüminiň müdiri Aleksandr Matýaş we Ýerine ýetiriji komitetiň metbugat gullugynyň başlygy Swetlana Malinina bilen duşuşdy. Taraplar köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Arkalaşygyň çäklerinde geçirilýän mejlisleri we duşuşyklary täsirli we giňişleýin beýan etmegiň taraplary barada pikir alyşdylar.

Şeýle hem GDA agza ýurtlaryň Döwletara ynsanperwer hyzmatdaşlygy gaznasynyň daşarky aragatnaşyk bölüminiň başlygy Nelli Petkowa bilen duşuşyk geçirilip, ol kärdeşlerine neşiriň maglumat mazmuny barada giňişleýin gürrüň berdi. Taraplar özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça ylalaşdylar.

ORIENT news

Foto: e-cis.info

Şeýle hem okaň: