Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Malaýziýanyň täze ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

20.11.2023 | 19:07 |
 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Malaýziýanyň täze ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Daşary işler ministri Raşid Meredow Malaýziýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddiniň ynanç hatynyň nusgalaryny kabul etdi.

Ministr ilçini jogapkär wezipä bellenmegi bilen gutlady we türkmen tarapynyň oňa wezipesini ýerine ýetirmeginde ählitaraplaýyn goldaw we ýardam bermäge hemişe taýýardygyny aýtdy.

Diplomatlar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm taraplaryny ara alyp maslahatlaşdylar we hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar, şeýle hem, iki ýurduň halkara giňişligindäki, ilkinji nobatda hem BMG-niň çäklerinde täsirli hyzmatdaşlygyny bellediler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat beýanatynda habar berilýär.

Söwda we ykdysady ugurlarda döwletara gatnaşyklaryny ösdürmek nukdaýnazaryndan ýangyç-energetika toplumy, ösen tehnologiýalar we ykdysadyýetiň ýokary tehnologiýalar pudaklaryna maýa goýumlary agzaldy.

Söhbetdeşler medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyny ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň iň möhüm ugry hökmünde görkezdiler. Ylym, bilim, medeniýet we sungat ugurlaryndaky netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň mümkinçiliklerine hem aýratyn ähmiýet berildi.

ORIENT news

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: