Iň täze habarlar

Türkmen türgenleri XIX Tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

24.09.2023 | 12:05 |
 Türkmen türgenleri XIX Tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň türgenleri Hançžou şäherinde geçirilýän XIX Tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Şäherde ýerleşýän Olimpiýa sport merkezi stadionynda baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlandyrylyp, bu ýere 80 müňden gowrak adam ýygnandy.

Aziýa yklymynyň sport ýaryşlarynyň açylyşyna ýurduň Başlygy Si Szinpin we beýleki ýurtlaryň Hökümet ýolbaşçylary gatnaşdylar. Onda ildeşlerimiz, suwda ýüzüji türgenimiz Merdan Ataýew we dzýudoçy Maýsa Perdäýewa ýurdumyzyň döwlet nyşanlaryny belentde parladyp geçdiler.

Açylyş dabarasynda artistleriň çykyşlary, sanly feýerwerk şüweleňi we Aziýa oýunlarynyň alawyny ýakmak çäreleri geçirildi. Oýunlara Aziýa yklymynyň 45 döwletinden 15 müňden gowrak türgen 40 görnüşli sport ýaryşlarynda 481 sany medallaryň birine eýe çykmak ugrunda güýç synanyşarlar.

Türkmen türgenleri 3х3 görnüşli basketbol, boks, söweş we grek-rim göreşi, jiu-jitsu, dzýudo, kuraş, karate, ýeňil atletika, suwda ýüzmek, agyr atletika we uşu sportlary boýunça ýaryşlara gatnaşarlar.

“Aziýa oýunlary – 2022” bäsleşigi 23-nji sentýabry – 8-nji oktýabry aralygynda Hançžou şäherinde geçiriler. Koronawirus hadysalary sebäpli geçen ýyl geçirilmeli oýunlar bu ýyla geçirilipdi.

ORIENT news

Foto: rtvi.com

Şeýle hem okaň: