Iň täze habarlar

Türkmenistanyň we Ermenistanyň arasynda haryt dolanyşygy artýar

22.09.2023 | 09:43 |
 Türkmenistanyň we Ermenistanyň arasynda haryt dolanyşygy artýar

Ermenistan Respublikasynyň Garşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ilçi Ruben Harazýan türkmen metbugatynda eden çykyşynda soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanşygynyň depginli ösýändigini mälim etdi. 2022-nji ýylyň bütin dowamynda haryt dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan 50 göterim artan bolsa, şu ýylyň ýarym ýylynda bu babatdaky ösüş ýene 5 göterim ýokarlandy.

Ilçiniň belleýşi ýaly, Ermenistanyň we Türkmenistanyň häzirki gatnaşyklary özara düşünişmek, däp bolan dostluk ýörelgelerine esaslanýar. Iki ýurduň syýasy meselelerdäki garaýyşlary meňzeş ýa-da golaý gelýär.

Hökümetara toparynyň özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny ilçi belledi. Medeni miras, ylym we bilim hyzmatdaşlygyna aýrtyn ähmiýet berilýär.

ORIENT news

Foto: e-cis.info

Şeýle hem okaň: