Iň täze habarlar

DTYB-niň Prezidenti Dünýä türkmenleri birleşiginiň işjeň agzalaryny sylaglady

21.09.2023 | 00:31 |
 DTYB-niň Prezidenti Dünýä türkmenleri birleşiginiň işjeň agzalaryny sylaglady

Çarşenbe güni, Aşgabatdaky Mekan köşgünde, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy, DTYB-niň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV konferensiýasy geçirildi.

гатм11-2.jpg

Adatça Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda geçirilýän bu foruma, Russiýa Federasiýasyndan, Eýrandan, BAE-den, Germaniýadan, Türkiýeden, Saud Arabystanyndan, Gazagystandan, Özbegistandan, Täjigistandan we Owganystandan gelen türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy.

4-1.jpg

Maslahatyň dowamynda birleşigiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, DTYB-niň işiniň kämilleşmegine goşan saldamly goşandyny, türkmen halkynyň milli medeniýetini, sungatyny, halk döredijiligini, edebiýatyny, taryhyny öwrenmekde hem-de dünýäniň beýleki halklaryna elýeterli etmekde, dünýä türkmenleri bilen dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakda bitiren hyzmatlaryny göz öňünde tutup, onuň işjeň agzalaryny «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak Kararyny beýan etdi.

DTYB-niň Prezidenti «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak we Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХХV maslahatyny 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde çagyrmak Kararlaryna gol çekdi.

2-1.jpg

Soňra sylaglama dabarasy geçirildi. «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany birleşiginiň işjeň agzalary – üç daşary ýurtly wekiller mynasyp boldy. Olar, Mohammadi Nazarmohammad Adineh Gorban — Eýran Yslam Respublikasyndan, «Er-Salah» ylmy-dini medresesiniň müdiri, birleşigiň işjeň agzasy; Karaýew Bobonazar — Täjigistan Respublikasyndan, Kazyýet lukmançylyk ekspertiza gullugynyň bölüm başlygy, birleşigiň işjeň agzasy; Awezow Rejep — Özbegistan Respublikasyndan, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Garagalpagystandaky Türkmen milli medeni merkeziniň başlygy.

3-1.jpg

ORIENT news

Foto: “Altyn Asyr” teleýaýlym

Şeýle hem okaň: