Iň täze habarlar

32 ýylyň üstünlikleri Aşgabatdaky sergide görkezilýär

20.09.2023 | 23:56 |
 32 ýylyň üstünlikleri Aşgabatdaky sergide görkezilýär

20-nji sentýabrda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy. Onda ýurdumyzyň geçen döwürde durmuş-ykdysady ulgamda ýeten sepgitleri görkezilýär.

Sergi meýdançasynda ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, agentlikleri, jemgyýetçilik guramalary, ýokary okuw mekdepleri, onlarça hususy kärhanalardyr hojalyk jemgyýetleri özleriniň diwarlyklaryny ýaýbaňlandyrdylar.

Ýurdumyzyň aragatnaşyk we kommunikasiýa tehnologiýalary pudagynda gazanan üstünliklerine bagyşlanan sergi bölümi bu ýere gelenleriň ilki bilen ünsüni özüne çekýär.

1.jpg

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň diwarlygynda Döwlet hyzmatlar portalynyň (e.gov.tm) mümkinçilikleri giňden tanyşdyrylýar. Bu sanly meýdança internet arkaly dürli hyzmatlary onlaýn usulda ulanmaga müminçilik döredýär. Bu ýerde ýerleşdirilen maglumat çeşmelerinde ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetde we innowasiýalarda gazanan üstünlikleri giňişleýin beýan edilýär.

"Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kärhanasy ýörite wideoşekillerde "Çapar" köpugurly mobil goşundysynyň mümkinçilikleri bilen bu ýere gelýänleri tanyşdyrýar. Häzirki wagtda bu goşundy ýurdumyzyň internet ulanyjylary üçin amatly we peýdaly onlaýn hyzmat ulgamyna öwrüldi. Onuň kömegi bilen dürli hyzmatalara onlaýn tölegleri amala aşyryp, poçta aragatnaşyk kärhanasynyň hödürleýän çaparçylyk hyzmatyndan peýdalanyp bolýar.

2.jpg

"Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň diwarlygynda deňiz ulagy pudagynyň ösüşi, port desgalary we deňiz ulagynyň howpsuzlygy beýan edilýär. Düzüminde milli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bolan sergä gatnaşyjylar "Deňiz söwda floty" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, "Balkan" gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynyň, şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işi bilen gyzyklanma bildirip tanyş boldular. Bu düzümler ýurdumyzyň ulag-logistika mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekde uly goşant goşýarlar.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň diwarlygynyň ýany hem köp adamly boldy. Bu ýerde milli elektron senagatynyň önümleri - kompýuterler, noutbuklar we beýleki ýokary tehnologiýa enjamlary görkezilýär. Bu önümzleriň "Agzybirlik Tilsimaty" bilelikdäki kärahanasy tarapyndan öndürilýändigi bellärliklidir.

3.jpg

Milli önümleriň bäsdeşlige ukyplylygy ilkinji nobatda onuň içerki bazarda uly islegden peýdalanylmagy bilen şertlenýär. Şonuň üçin-de, "Agzybirlik Tilsimatynyň" kassa enjamlary we beýleki awtomatlaşdyrylan ulgamlary ýurdumyzyň köp dükanlarynda we hyzmatlar merkezinde giňden ulanylýar.

4.jpg

Diwarlykda şeýle hem, "Agzybirlik Tilsimaty" bilelikdäki kärhanasynyň täze önümleri - "akylly" sagatlar, simsiz ses gulaklyklary, mehaniki klawiaturalar we beýleki önümler görkezilýär. Bu önümler ýokary hilliligi, berkligi we elýeterliligi bilen tapawutlanýar. Bu ýere gelýän myhmanlar "Agzybirlik Tilsimatynyň" önümlerine baha berip, geljekki meýilnamalary bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

IMG_20230920_133352.jpg

Türkmen dizaýnerleriniň döredijilik pikirlerini we ussatlygy jemlän köpöwüşginli moda görkezişi sergä aýratyn öwüşgin çaýdy.

IMG_20230920_133439.jpg

Bu ýerde zenanlar, erkekler we çagalar üçin niýetlenen egin-eşik toplumlary görkezildi. Şol önümleriň her birinde milli däpler, döwrebap ýörelgeler we şahsy çemeleşme özara utgaşýar.

IMG_20230920_133655.jpg

Serginiň myhmanlary ýokary hilli matadan taýýarlanan, dürli nagyşlar bilen bezelen türkmen lybaslaryny synlap bilerler.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: