Iň täze habarlar

Amyderýa sebiti NASA tarapyndan Arşdan surata düşürildi

10.09.2023 | 12:00 |
 Amyderýa sebiti NASA tarapyndan Arşdan surata düşürildi

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryş gullugy (NASA) Ýeriň emeli hemrasyndan Amyderýa sebitiniň suratyny alyp, özüniň web-saýtynda ýerleşdirdi. Surat bilen şeýle ýazgylary mälim etdi: “ 2023-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda “NASA Aqua” emeli hemrasynda orta ululykdaky spektroradiometr Amyderýanyň Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäklerindäki ýaşyl zolaklary şöhlelendirýän suratyny aldy”.

“Amyderýa Merkezi Aziýanyň Pamir daglaryndan gözbaş alyp, çölüň içi bilen akyp, iň soňunda Aral deňzine guýýar. Sebitiň iň ri derýalarynyň biri hökmünde, ol halas ediji ähmiýetlidir: Ol çöli ýaşyla öwrüp, adamlary, ösümlikleri we janly-jandarlary gülledip ösdürýär, olara ýaşaýyş bagyşlaýar”.

Çap edilen materialda Aral deňzi barada hem durlup geçilýär: “ Suratyň ýokarky çep burçunda ak şorlugy görmek bolýar. Ondan gündogarda täze açylan ýerleri, ýaşyl we gök öwüsýän zolaklary görmek bolýar. Boşap galan bu ýerler bir mahal joşgunly Aral deňziniň galyndylaryny alamatlandyrýar. Aral deňzini suwlulandyrýan derýalaryň (Amyderýa we Syrderýa) ugruny üýtgetmegi we köp möçberde sarp edilmegi onuň göwrümi ep-esli kiçeldi. Häzirki wagtda Aral deňziniň köp bölegi gurap, duzly çöllüge öwrüldi. Bu duz tozana öwrülip, töwereklere aňsat ýaýraýar.

Mundan ozal, biz rus kosmanawty Oleg Artýomowyň Arş gämisinde Merkezi Aziýanyň üstünden uçup barýan wideosyny siziň bilen paýlaşypdyk.

ORIENT news

Foto: MODIS Land Rapid Response Team

Şeýle hem okaň: