Iň täze habarlar

Merkezi Aziýanyň Kubogy: Täjigistanyň ýygyndysy Türkmenistanyň toparyndan utulman saklanmagy başardy

12.06.2023 | 09:51 |
 Merkezi Aziýanyň Kubogy: Täjigistanyň ýygyndysy Türkmenistanyň toparyndan utulman saklanmagy başardy

Özbegistanda we Gyrgyzystanda Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň “CAFA Nations Cup-2023” futbol Çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji aýlawynyň oýunlary geçirildi. Türkmenistanyň ýygyndysy özüniň ilkinji duuşygyny Täjigistanyň futbol toparyna garşy geçirdi. Daşkent şäherinde geçirilen oýun deňme-deň, 1:1 hasabynda tamamlandy.

Ilkinji bolup gol pökgüsini geçiren ýurdumyzyň ýygyndysynyň agzalary goranyşa geçseler-de, bu hasaby oýnuň soňuna çenli saklap galmak başartmady. Muňa garamazdan, oýun ildeşlerimiziň peýdasyna gutarmady diýmek ýalňyşlyk bolar. Sebäbi, geçirilmeli oýunlar heniz öňde.

Özbegistanyň paýtagtynda ýerleşýän “Pahtakor” stadionynda geçirilen duşuşykda baş tälimçi Mergen Orazow Malaýziýa garşy geçirilen ýoldaşlyk duşuşygyndakydan düýpli tapawutlanýan düzümi oýna çykardy. Şu gezekki duşuşykda milli toparymyzyň baş tälimçisi esasan, ýaş oýunçylaryň özlerini görkezmeklerine we geljegi uly ýaş oýunçylary ýüze çykarmaga şert döretdi. Altymyrat Annadurdyýew, Ahmet Ataýew, Arslanmyrat Amanow, Didar Durdyýew, Ilýa Tamurkin ýaly tejribeli oýunçylaryň bolsa güýçli garşydaş – Özbegistanyň ýygyndysyna garşy boljak duşuşyklaryna özleriniň güýçlerini aýamaklaryna we düýpli taýýarlyk görmeklerine mümkinçilik döredildi.

Oýnuň birinji ýarymynda garşydaş toparlar biri-biriniň derwezelerine garşy hüjümleri geçirdiler. Oýnuň ýarym sagady geçenden soňra, ildeşlerimiz garşydaş toparyň derwezesinde howply pursady döretdiler. Oýun meýdançasynyň sag tarapynda ildeşimiz Begmyrat Baýow Ahta Nazarowyň deňinden geçip, derwezäniň jerime meýdançasyna aralaşdy. Goragsyz galan Meýlis Diniýewiň garşydaş toparyň derwezesine depen topy biraz ýokardan geçdi.

Duşuşygyň birinji ýarymynyň ahyrynda hem ildeşlerimiz garşydaşlaryna howply pursatlary döretdiler. Teýmur Çaryýewiň geçiren pasy bilen Resul Hojaýew derwezeban bilen ýüzbe-ýüz galdy. Emma garşydaş toparyň ýarym goragçysy howply pursatyň öňüni almagy başardy.

Нервная ничья в Ташкенте: Таджикистан спасся от поражения в концовке матча с Туркменистаном

Oýnuň ikinji ýarymynyň başy täjik toparynyň hüjümi bilen başlandy. Oýnuň merkezinde çykyş edýän Parwizjon Umarbaýew ildeşlerimiziň goragyndan saýlanyp, pökgini Alişer Jalilowa geçirdi. Ildeşlerimiziň derwezesine gönükdirilen pökgini derwezeban Resul Çaryýew saklap, hasabyň açylmagyna ýol bermedi.

Bu wakadan bir minut hem geçmänkä, milli ýygyndymyzyň agzalary garşylyklaýyn hüjüme geçdiler. Meýdançanyň sag tarapyndan hüjüme geçip, Begmyrat Baýowyň derwezä gönükdiren topyny täjik derwezebany yzyna serpikdirmegi başardy. Muňa garamazdan, yzyna gaýtarylan pökgä eýe çykan Myrat Annaýew ony derwezä dogry gönükdirmegi we hasaby açmagy başardy.

Ildeşlerimiz hasaby açanlaryndan soň, olar doly goraga geçdiler. Bu ýagdaýy duýan Täjigistanyň ýygyndysy gapdal hüjümlerini işjeňleşdirip başladylar. Netijede, ildeşlerimiziň derwezesiniň alkymynda birnäçe howply hüjümler boldy. Oýnuň esasy wagtynyň gutarmagyna 4 minut galanda, pökgi ildeşlerimiziň derwezesinde orun aldy. Täjik ýygyndysynyň oýunçysy jerime meýdançasyndan urlan erkin topdan ýerlikli peýdalanmagy başardy.

Geçirilen pökgi Täjigistanyň ýyygyndysyny ýeňşe ruhlandyrdy. Duşuşygyň iň ezber oýunçysy diýlip yglan edilen derwezeçi Resul Çaryýew garşydaşlaryň derwezä gönükdiren her bir topyny yza serpikdirmegi başardy.

Нервная ничья в Ташкенте: Таджикистан спасся от поражения в концовке матча с Туркменистаном

Ýurdumyzyň ýygyndysy goranyş bilen birlikde garşylyklaýyn hüjüme geçip başladylar we täjik toparynyň derwezesine birnäçe howply hüjümleri etdiler.

Oýun 1:1 hasabynda deňme-deň tamamlansa-da, onuň ildeşlerimiz üçin şowly bolandygyny bellemek gerek. Bu duşuşykda milli ýygyndymyz goranyşa üns berip, az hüjüm eden hem bolsa, ol oýunda täze öňdebaryjy ýaş oýunçylary ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi.

Ýaryşyň oýunlarynyň ikinji aýlawynda – 14-nji iýunda Türkmenistanyň ýygyndysy Özbegistanyň futbol ýygyndysy bilen duşuşar. Goňşy döwletiň ýygyndysy birinji duşuşykda Omanyň ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňipdi.

Нервная ничья в Ташкенте: Таджикистан спасся от поражения в концовке матча с Туркменистаном

Foto: fft.tj

Şeýle hem okaň: