Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýrana bardy

30.05.2023 | 12:36 |
 Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýrana bardy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýrana bardy. Tähranyň halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Liderini EYR-nyň resmi adamlary we Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary garşy aldylar – diýip, TDH habar berýär.

Howa menziliniň çäginde Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-nyň ýollar we şäher gurluşygy ministri Mehrdad Barzpaş bilen gepleşikleri geçirdi.

Söhbetdeşligiň barşynda Halk Maslahatynyň baştutany daşary syýasat ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, Türkmenistanyň goňşy ýurtlar, şol sanda Eýran Yslam Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly üns berýändigini belledi.

Söhbetdeşler duşuşygyň dowamynda häzirki wagtda dürli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýän gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýandygyny bellediler.

Şeýle hem söhbetdeşligiň dowamynda netijeli gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin zerur tagallalaryň ediljekdigi bellenildi hem-de köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

ORIENT habarlar

Foto: unsplash.com

Şeýle hem okaň: