Iň täze habarlar

Elektronika dünýäsi Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy

25.03.2023 | 10:00 |
 Elektronika dünýäsi  Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy
 Elektronika dünýäsi  Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy
 Elektronika dünýäsi  Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy
 Elektronika dünýäsi  Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli Elektronika dünýäsi we «Berkarar» SDAM-däki Samsung dükanlary köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýany 20-nji aprele çenli uzaltdylar.

Aksiýanyň çäklerinde islendik kysymdaky we çykan ýyly islendik bolan uzak wagtlap hyzmat eden kir ýuwujy maşyny ýagdaýyna garamazdan tabşyryp, satyn alyjylar täze kir ýuwujy maşyny satyn alanda 2000 manat arzanladyşa eýe bolýarlar.

Müşderiler Ariston we Whirlpool brendlerininiň islendiginden agramy 8 ýa-da 9 kg deň bolan häzirki zaman häsiýetlerine laýyk gelýän kir ýuwujy maşynyny saýlap bilerler. Ähli kir ýuwujy maşynlara 1 ýyl kepillik berilýär.

Size diňe (+993 60) 14-22-53 telefon belgisine jaň etmek ýeterlikdir, dükanyň işgärleri täze kir ýuwujy maşyny eltip, könesini bolsa alyp gaýdarlar.

Satyn almaga nagt görnüşde ýa-da bank kartynyň üsti bilen tölegi amala aşyryp bolýar.

Mundan başga-da, Elektronika dünýäsi dükanyndan 20-nji aprele çenli söwda eden her müşderä sowgatlar gowşurylar. Baş baýragyň – Hitachi tozan sorujysynyňeýesi 24-nji aprelde göni ýaýlymda dükanyň Instagram hasabynda yglan ediler.

ORIENThabarlar

Foto: Elektronika dünýäsi

Şeýle hem okaň: