Iň täze habarlar

Kononenko Habenskä kosmonawtlaryň täze däbini girizmegi wada berdi

10.03.2023 | 16:06 |
 Kononenko Habenskä kosmonawtlaryň täze däbini girizmegi wada berdi

Kosmonawtlaryň uçuşdan öň «Çölüň ak Güni» filmine tomaşa etmek däbini hemmeler bilýän bolsa gerek. Türkmen landşaftlary bilen döredilen meşhur filmi, hatda kosmonawtlara öwredilýän operatorlyk işinde amaly gollanma öwrüldi. Dogry, HKM-de film düşürmek üçin däl (aslynda şeýle-de bolaýaram), dürli taslamalar üçin wideo ýazga almak üçin. Uçuşdan öňki ýene bir däp ýakyn wagtda Türkmenabatda doglan - Türkmenistanyň we Russiýanyň gahrymany, kosmonawt toparynyň başlygy Oleg Kononenko tarapyndan goýlar. Bu gezek, ol ýakyn wagtda uçuşa taýýarlanýan kärdeşleri bilen diňe bir film görmän, eýsem teatra hem giderler.

1.jpg

Ýakynda, ol Roskosmosyň başlygy Ýuriý Borisow we kosmonawt Nikolaý Çub, şeýle hem kosmonawt tälim merkeziniň başlygy Maksim Harlamow bilen bilelikde Moskwanyň meşhur Çehow adyndaky sungat teatrynda «Kosmos» filminiň ilkinji görkezilşine tomaşa etdi.

Oýundan soň teatryň çeper ýolbaşçysy Konstantin Habenskiý pilotirlenýän kosmonawtika täze bir däbi – orbita uçmazdan ozal hökman teatra barmaklygy girizmegi teklip etdi.

2.jpg

Kosmonawtlar toparynyň serkerdesiniň bu däbi ýakyn wagtdaky uçuşyndan ozal başlajakdygyny söz berdi – diýip, Roskosmos habar berdi.

«Kosmonawtlar söz berseler, hemişe gelerler!» – diýip, Oleg Kononenko degişdi.

Korporasiýa, kosmonawtlaryň haýsy oýny görendikleri, Moskwanyň sungat teatrynda haýsy giňişlikdäki «syrlaryň» bardygyny we Roskosmos bilen Moskwanyň sungat teatrynyň bilelikde näme taýýarlaýandyklary barada soň jikme-jik gürrüň bermegi wada berýär.

Leonid Kiýaşko, ORIENT-iň ýörite habarçysy, Milletara žurnalistika Gildiýasynyň agzasy, Russiýa, Iwanowo şäheri

Foto: KTM

Şeýle hem okaň: