Iň täze habarlar

«Gazprom» üçin «KAMAZ» tebigy gaz bilen işleýän ulag we awtobus modellerini taýýarlar

15.03.2023 | 22:50 |
 «Gazprom» üçin «KAMAZ» tebigy gaz bilen işleýän ulag we awtobus modellerini taýýarlar

«KAMAZ», şäherara awtobusyň we awtoulagyň tebigy gaz bilen işleýän ýoldan çykýan modellerini «Gazprom» üçin işläp taýýarlar. Şeýle meýilnamalar iki kompaniýanyň arasynda täze hyzmatdaşlyk şertnamasy bilen göz öňünde tutldy, – diýip «Gazprom» -yň metbugat gullugy habar berdi.

Awtobuslar jemgyýetçilik ulag infrastrukturasyndan ep-esli uzaklykda ýerleşýän iş ýerlerine umumy ulanyş ýollary boýunça eltmek üçin ulanylmalydyr. Awtoulaglar – barmasy kyn ýerlerde önümçilik meselelerini çözmek üçin uniwersal ulag hökmünde ulanylmalydyr. Taraplar täze modelleriň gurluşy we düzümi üçin tehniki çözgütleri taýýarlar we kiçi görnüşleri synagdan geçirerler.

Çarşenbe güni «Gazprom» Jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniň Dolandyryş Geňeşiniň başlygy Alekseý Miller bilen «KAMAZ» Jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniyň baş müdiri Sergeý Kogoginiň iş duşuşygy boldy. Taraplar Russiýada gaz ýangyç bazaryny ösdürmäge gönükdirilen hyzmatdaşlygyň gidişi we geljegi barada pikir alyşdylar.

«Gazprom»-yň başlangyjy bilen «KAMAZ»-yň tebigy gazda işleýän köp sanly ulag we enjamlaryň yzygiderli önümçiligine başlandygy bellendi. Häzirki wagtda zawod şeýle ulaglaryň 130-a golaý modelini öndürýär. Ähli gaz bilen işleýän awtoulaglaryň ýarysyndan gowragy Russiýada öndürilen.

«Gazprom» 2014-nji ýyldan bäri golçur kärhanalarynyň parkyny kämilleşdirmek üçin «KAMAZ»-yň tebigy gazda işleýän ulaglaryny yzygiderli satyn alýar. Hususan-da, bular ýük awtoulaglary, çekijiler we samoswallar. Taraplar innowasion gaz hereketlendirijili tehnologiýasynyň modelleriniň önümçiligine aýratyn üns berýärler. Şeýlelikde, «Gazprom»-yň buýurmasy bilen, «KAMAZ» suwuk geliý bilen izotermiki konteýnerleri daşamak üçin suwuklandyrylan tebigy gaz bilen işleýän KAMAZ-5490 NEO esasy traktorlaryny öndürdi.

ORIENT news

Foto: gazprom.ru

Şeýle hem okaň: