Iň täze habarlar

Türkmenistanda dalaşgärleriň ählisiniň harby gulluga çagyrylmagy yza süýşürilip bilner

30.11.2022 | 21:00 |
 Türkmenistanda dalaşgärleriň ählisiniň harby gulluga çagyrylmagy yza süýşürilip bilner

Türkmenistanyň «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Kanunyna goşmaça girizildi, bu ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýär.

Degişli kanun şu gün Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.

Harby gullugy yza süýşürmek, "umumy bilim edaralaryny we ýörite bilim edaralaryny tamamlan ýylynda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine we daşary ýurtlara giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildirýänlere degişlidir" – diýlip, kanunyň tekstinde beýan edilýär.

Şeýlelik bilen, harby gullugy yza süýşürmek baradaky bu goşmaça, ýaňy orta mekdebi tamamlan, uniwersitete ýa-da orta hünär okuw mekdeplerine girmek isleýän ýaşlara degişlidir. Olara Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlarda ýerleşýän bilim edaralary degişlidir.

Kanunçylyga girizilen goşmaçalar, Türkmenistanyň mekdeplerinde 12 ýyllyk bilim ulgamyna geçmek bilen baglanyşykly Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklibi bilen kabul edildi.

ORIENT news
Surat: milligosun.gov.tm

Şeýle hem okaň: