Iň täze habarlar

2023-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek sergileriň we maslahatlaryň senenama boýunça sanawy

27.12.2022 | 22:10
2023-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek sergileriň we maslahatlaryň senenama boýunça sanawy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy şu aşakdaky sergileri we maslahatlary geçirer:

Fewral

Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanan dabaraly maslahat (18.02.2023)

Mart

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli sergi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty (17.03.2023-18.03.2023)

Aprel

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi (04.04.2023-06.04.2023)

«Türkmen bedewi we atşynaslygyň dünýä sungaty» XV Halkara ylmy maslahat, ahalteke atlarynyň Halkara assosiasiýasynyň XIII mejlisi (26.04.2023-30.04.2023)

Maý

«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2023» (03.05.2023-04.05.2023)

«Ak şäherim — Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergisi (24.05.2023-25.05.2023)

Türkmen el halysynyň gadyryny bilýänleriň Bütindünýä assosiasiýasynyň “Türkmen halysy – türkmeniň kalby” atly XXIII maslahaty (28.05.2023)

Iýun

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli maslahat (05.06.2023)

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» halkara ylmy maslahaty (12.06.2023-13.06.2023)

«Awaza-2023» Halkara tans we folklor festiwaly (13.06.2023-16.06.2023)

Awgust

Hazar deňziniň gününe bagyşlanan maslahat (12.08.2023)

«Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2023» halkara sergisi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahaty (06.08.2023-07.08.2023)

Sentýabr

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer assosiasiýasynyň XXIV maslahaty (10.09.2023-20.09.2023)

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi (20.09.2023-21.09.2023)

Ýurduň ykdysady ösüşine bagyşlanan “Senagat-innowasion nusgasy – ýurduň esasy strategiki ugry” atly ylmy-amaly maslahaty (21.09.2023)

Oktýabr

“Türkmen alabaýlary” Halkara assosiasiýasynyň III mejlisi (10.2023)

“Türkmen alabaýlaryny we tazylary ösdürip ýetişdirmek: taryhy, medeniýeti we sungaty” atly III Halkara ylmy maslahat (10.2023)

«Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergi we ylmy maslahat (10.10.2023-12.10.2023)

«Türkmenistanyň nebiti we gazy-2023» atly halkara maslahat we halkara sergi (25.10.2023-27.10.2023)

Noýabr

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Turkmentel-2023» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty (09.11.2023-10.11.2023)

«Sanly çözgüt – 2023» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi (10.11.2023 - 10.11.2023)

«Bagtyýarlyk eýýamynyň teatr sungaty» IV Halkara festiwaly (14.11.2023 - 16.11.2023)

Azyk önümleriniň önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi «Agro-Pak Türkmenistan-2023» (28.11.2023 - 30.11.2023)

Dekabr

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi (06.12.2023 - 08.12.2023)

Çäreleriň geçirilýän senesi üýtgäp biler.

Surat: redaksiýanyň arhiwinden