Iň täze habarlar

Önümleri daşary ýurt bazarlaryna mahabatlandyrmagyň dürli görnüşleri: II bölüm

12.04.2024 | 01:30 |
 Önümleri daşary ýurt bazarlaryna mahabatlandyrmagyň dürli görnüşleri: II bölüm

Dowamy.

8. Deňeşdirme derňewi:

Önümleri daşary ýurt bazarlaryna çykarmagy göz öňünde tutanyňyzda, dürli sebitleri we ýurtlary deňeşdirip seljermek möhümdir. Bu derňew müşderiniň özüni alyp barşy, bazaryň islegi, bäsdeşlik, kanuny we kadalaşdyryjy talaplar we ykdysady görkezijiler ýaly dürli faktorlary göz öňünde tutmalydyr. Dürli sebitler boýunça bu elementleri deňeşdirip, kärhanalar çeşmelerini nirä gönükdirmelidigini we üstünlik gazanmak üçin marketing strategiýalaryny özgerdip biljekdigi barada habarly kararlary berip bilerler.

Mysal üçin, müşderileriň özüni alyp barşyny deňeşdireniňde, kärhanalar satyn alyş ukyby, çykdajy endikleri we käbir önüm kategoriýalary üçin islegler ýaly faktorlara seredip bilerler. Bu maglumatlar belli önümlere güýçli isleg bildirilýän we marketing tagallalarynyň iň gowy netijeleri berýän sebitlerini kesgitlemäge kömek edip biler. Mundan başga-da, bäsdeşlik derejesine we bazaryň potensial doýgunlygyna baha bermek üçin dürli bazarlarda bäsdeşlik şertlerine düşünmek zerurdyr. Bu maglumatlar kärhanalara önümleriniň nirede tapawutlanyp biljekdigini we bazar paýyny gazanyp biljekdigini kesgitlemäge kömek edip biler.

Şeýle-de, kanuny we kadalaşdyryjy talaplar ýurda görä üýtgeýär we daşary ýurt bazarlarynda önümleriň çykarylmagyna täsir edip biljek giriş ýa-da berjaý edilmeli meselelerinde ýüze çykyp biljek päsgelçilikleri kesgitlemek üçin bu taraplary deňeşdirmek möhümdir. Jemi Içerki Önümi (JIÖ), inflýasiýa derejesi we müşderiniň ynamy ýaly ykdysady görkezijiler umumy bazaryň saglygy we potensial müşderileriň satyn alyş ukyby barada gymmatly düşünjeleri berip biler.

9. Statistika we salgylanma çeşmeleri:

Jikme-jik deňeşdirme derňewini geçirmek we önümleri daşary ýurt bazarlaryna çykarmak barada habarly kararlar bermek üçin kärhanalar dürli statistika we salgylanma çeşmelerinden peýdalanmalydyrlar. Dünýä bazarlary, müşderileriň özüni alyp barşy we pudak tendensiýalary barada gymmatly maglumatlary we düşünjeleri belli bolan abraýly guramalar we tejribeli bazar gözleg firmalary berýärler.

Mysal üçin, Bütindünýä banky, Halkara pul gaznasy (HPG) we Birleşen Milletler Guramasy dürli ýurtlary we sebitleri deňeşdirmek üçin ulanyp boljak köp sanly ykdysady maglumatlary we statistiki maglumatlary berýär. Bu çeşmeler işewürlere geljegi uly bazarlary kesgitlemäge we bazara girmek strategiýalaryny düzmäge kömek edip biljek ykdysady görkezijiler, söwda statistikasy we demografiki tendensiýalar barada maglumat hödürleýär.

“Euromonitor International”, “Nielsen” we “Statista” ýaly bazar gözleg firmalary dürli sebitlerde we ýurtlarda müşderiniň özüni alyp barşy, bazar meýilleri we pudak derňewi barada giňişleýin hasabatlary we maglumatlary hödürleýärler. Bu hasabatlar, müşderileriň islegleri, satyn alyş ukyby we kärhanalaryň halkara marketing strategiýalaryny düzüp biljek bazar mümkinçilikleri barada gymmatly düşünjeleri berip biler.

Mundan başga-da, maksatly bazarlardaky döwlet edaralary we söwda birleşikleri köplenç daşary bazarlara çykmak isleýän kärhanalar üçin gymmatly maglumatlary we çeşmeleri berýär. Bu guramalar önümlerini halkara derejesinde tanatmak isleýän kärhanalar üçin bahasyna ýetip bolmajak bazar intellektini, söwda düzgünlerini we işewür goldaw hyzmatlaryny hödürleýär.

10. Tematiki gözlegler we üstünlikli tejribeler:

Önümlerini daşary ýurt bazaryna netijeli hödürlän kärhanalaryň mysallaryna we üstünlik hekaýalaryna seredeniňde gymmatly düşünjeler we ylham berip biler. Bu mysallar amaly sapaklary we kärhanalaryň halkara marketing strategiýalaryny habar berip biljek iň oňat tejribeleri hödürläp biler. Mysal gözlegleri, bazara girmegiň üstünlikli strategiýalaryny, lokalizasiýa tagallalaryny, hyzmatdaşlygy we halkara tomaşaçylary bilen rezonanslaşan marketing kampaniýalaryny görkezip biler.

Mysal üçin, Şwesiýanyň mebel satyjysy IKEA mysaly halkara ekspansiýanyň (giňelmeginiň) we ýerli şertlere uýgunlaşmagyň (lokalizasiýasynyň) üstünlikli mysaly hökmünde kabul edilýär. IKEA önüm tekliplerini, dükanlaryň ýerleşişini we marketing strategiýalaryny dünýäniň dürli bazarlarynyň medeni isleglerine we müşderileriň özüni alyp barşyna laýyk getirdi. Ýerli aýratynlyklara (nuanslara) düşünmek we şolara görä çemeleşmesini düzmek bilen IKEA dürli bazarlarda müşderileriň söýgüsini üstünlikli özüne çekdi.

Şonuň ýaly-da, Coca-Cola, McDonald's we Nike ýaly kompaniýalar dürli ýurtlarda müşderiler bilen rezonans (il arasyna çalt ýaýramagy) gazanan üstünlikli halkara marketing strategiýalaryny durmuşa geçirdiler. Bu mysallary öwrenmek, bu kompaniýalara önümleri daşary ýurt bazaryna çykarmakda üstünlik gazanan çemeleşmeler we taktikalar barada gymmatly düşünje berip biler.

Sözümiziň ahyrynda, önümleri daşary bazarlara çykarmak medeni, dil we ykdysady tapawutlary göz öňünde tutýan strategiki we aýratyn çemeleşmäni talap edýär. Deňeşdiriş seljermesini geçirmek, statistika we salgylanma çeşmelerinden peýdalanmak we mysallary we üstünlik taryhy hekaýalaryny öwrenmek bilen kärhanalar halkara marketing strategiýalary barada habarly kararlary çykaryp bilerler we öz tasirlerini giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri kesgitläp bilerler. Dürli bazarlara we müşderileriň özüni alyp barşyna çuňňur düşünmek bilen kärhanalar önümlerini daşary bazarlara netijeli hödürläp we halkara üstünliklerine ýetip bilerler.

Foto: pixabay.com

Şeýle hem okaň: