Iň täze habarlar

Daşary ýurtly işewürler Londondaky Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň görkezilişine ýokary baha berdiler

24.11.2023 | 00:19 |
 Daşary ýurtly işewürler Londondaky Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň görkezilişine ýokary baha berdiler

22-23-nji noýabrda Londonda geçirilen Türkmenistanyň maýa goýum forumy, diňe bir daşary ýurt işewür toparlarynyň Merkezi Aziýa ýurdunyň çeşmesine, önümçilik we ulag potensialyna barha artýan gyzyklanmasyny däl eýem, bazardaky sazlaýjylara we oýunçylara maýadarlary we hyzmatdaşlary özüne çekýän şol mümkinçiliklere has aýdyň üns bermäge kömek etdi.

Bu çäre, Angliýanyň paýtagtyndaky türkmen ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda köp jogapkär adamlary bir ýere jemledi. Resmi wekiliýete hökümet agzalaryndan başga-da, kompaniýalaryň we döwlete degişli däl guramalaryň ýolbaşçylary hem girdi. Foruma gatnaşmaga gelen ikinji tarap bolsa, eýýäm Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda tejribesi bolan we onlarça Ýewropa kompaniýasynyň ýolbaşçylaryndan we diňe şeýle gatnaşyklary ýola goýmagyň ýollaryny gözleýänlerden ybaratdy.

1.jpg

Forumyň iki güni gaty manyly, prezentasiýalara, tematiki sessiýalara we ikitaraplaýyn gepleşiklere, giňişleýin häzirki zaman maglumatlara, sanlara we faktlara baý boldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Mergen Gurdowyň, ýurduň senagat baýlyklaryny, möhüm ugurlardaky geljegi uly bolan taslamalary, maýa goýumlary üçin ygtybarly kanuny kepillikleri ýatdan çykarmazdan açyk beýan eden çykyşyny belläp bolar.

Türkmenistanda üstünlikli durmuşa geçirilýän şeýle uly göwrümli maýa goýum taslamalarynyň hatarynda Gyýanly polimer zawody (3,4 milliard dollar), Ahaldaky gazhimiýa toplumy (1,7 milliard dollar), dokma toplumlary, täze elektrik stansiýalary we ş.m sanap geçse bolýar.

2.jpg

Gurluşygyň ikinji tapgyry, ýaňy-ýakynda başlanan Arkadag şäheri, sebitleri we önümçilik kuwwatyny ösdürmäge innowasion çemeleşmäniň mysaly hökmünde getirildi. Onuň bu tapgyrynda 10 müňden gowrak iş ýerleri bolan senagat toparyny döretmegi göz öňünde tutýar. Daşary ýurt kompaniýalaryny bu taslama gatnaşmaga çagyran Gurdow, maýadarlary gyzyklandyryp biljek beýleki meýilnamalar barada hem gysgaça gürledi.

Bu ýerde gürrüň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TAPI) gaz geçiriji taslamasy, Galkynyş ýatagynyň indiki tapgyry, Hazar deňziniň türkmen böleginde geljegi uly bloklary ösdürmek, guýulardan nebit akymynyň ýokarlandyrylmagy, nebithimiýa pudagyny ösdürmek, täze zawodlaryň gurluşygy we ş.m taslamalar dogrusynda gidýär.

3.jpg

Milli ykdysadyýetiň iň çalt ösýän pudaklaryndan biri himiýa pudagydyr. Bu ýerde çig mal bazasynyň potensialy we oba hojalygyny ösdürmek maksatnamalary bilen baglanyşykly mineral dökünleriň önümçiligini giňeltmäge aýratyn üns berilýär.

Mergen Gurdowyň belleýşi ýaly, soňky ýyllarda ýurduň mineral dökünler üçin önümçilik kuwwaty üç esse artdy. Ýaponiýadan, ABŞ-dan we Ýewropa Bileleşiginden dünýä belli kompaniýalar bu taslamalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaş boldular.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni birnäçe täze geljegi uly maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Olaryň hatarynda ýod, brom we olardan emele gelen, kaustik soda, bazalt süýümi, ses we ýylylyk izolýasiýa materiallary öndürýän kärhanalaryň gurluşygy, şeýle hem Garabogaz aýlagynyň gidromineral çeşmelerini ösdürmek, azot we karbamid önümçiligini döwrebaplaşdyrmak we ş.m bar.

4.jpeg

Mundan başga-da, hususy pudakda we himiýa pudagynda: ýerli tebigy baýlyklardan kaustiki we gazlandyrylan kül, hlor, kislota turşusy, natriý sulfat, sement we beýleki önümleri öndürmek ýaly, onlarça maýa goýum taslamasy işlenip düzülýär.

Maýa goýum hyzmatdaşlygynda ýene bir geljegi uly ugry görkezýän telewizorlaryň, elektron töleg terminallarynyň, kompýuterleriň, noutbuklaryň, planşetleriň we beýleki elektron enjamlarynyň içerki önümçiligini giňeltmek meýilleşdirilýär.

Bu maksat bilen Söwda-senagat edarasynyň başlygy işewür toparlary we kompaniýanyň wekillerini Türkmenistanda gurnalýan sergilere we ýarmarkalara gatnaşmaga, şeýle hem özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi bilen has ýakyndan tanyşmak üçin ýörite iş missiýasy bilen ýurda baryp görmäge çagyrdy.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: