Iň täze habarlar

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Pekinde geçirilen geňeşmelere gatnaşdy

22.11.2023 | 20:37 |
 Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Pekinde geçirilen geňeşmelere gatnaşdy

Sişenbe güni, 21-nji noýabrda Hytaýyň paýtagtynda Türkmenistanyň we HHR-nyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine ýurduň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi. Kabul ediji tarapa Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Ma Çžaosýu ýolbaşçylyk etdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda wekiliýetler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň we köp ugurlarda özara gatnaşyklary güýçlendirmegiň möhüm taraplaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar özara gyzyklanylýan pudaklarda strategiki hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy faktory hökmünde ýokary we iň ýokary derejedäki gepleşikleriň aýratyn ähmiýetini bellediler.

Söhbetdeşler şeýle hem halkara guramalarynyň we “Merkezi Aziýa - Hytaý” formatynyň çäklerinde iki ýurduň netijeli bilelikdäki işini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar söwda-ykdysady pudakda netijeli hyzmatdaşlygy bellediler we energetika, ulag-aragatnaşyk, arabaglanyşyk we medeni-ynsanperwer pudaklarynda bilelikdäki işleriň gidişine baha berdiler.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň DIM

Şeýle hem okaň: