Iň täze habarlar

“Google-yň” işläp taýýarlaýjy topary Aşgabatda “DevFest” atly maslahaty gurar

20.11.2023 | 11:23 |
 “Google-yň” işläp taýýarlaýjy topary Aşgabatda “DevFest” atly maslahaty gurar

“Google” kompaniýasynyň işläp taýýarlaýjylarynyň topary Aşgabatdaky ýokary okuw mekdepleriniň birinde 9-njy dekabrda maglumat tehnologiýalary ugry boýunça “DevFest” atly maslahaty geçirer. Çäräni guaýjylar oňa gatnaşmak üçin onlaýn ýazylyşygyň başlanandygyny habar berýär.

Çäräniň maksady tehnologiýa ösüşi, maglumat tehnologiýalary ugruny möhüm meseleleri, bu ugurda ýokary tehnologiýalar bilimler we tejribeler boýunça jemgyýetiň ünsüni çekmäge gönükdirilendir. Onuň çäklerinde “Flatter” atly işläp taýýarlaýjylar jemgyýetiniň wekilleriniň çykyş etmegi göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem, “Microsoft”, “Google” ýaly iri tehnologiýa kompaniýalarynda işleýän türkmen hünärmenleriniň çykyş etmegine garaşylýar.

Bu çäre, esasan, talyplara, ýaş hünärmenlere we bu ugurda gyzyklanýanlara IT pudagynyň çylşyrymlylyklary barada giňden tanyşdyrmakdan ybaratdyr. Ýakynda geçiriljek maslahat barada has giňişleýin maglumaty bellige alnandan soň iberiljek hat arkaly giňişleýin tanşyp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: "DevFest" maslahatyny guraýjylar

Şeýle hem okaň: