Iň täze habarlar

Türkmen eminine Hançžou şäherindäki Aziadada küşt çempionlarynyň oýunlaryna baha bermek ynanyldy

26.09.2023 | 01:05 |
 Türkmen eminine Hançžou şäherindäki Aziadada küşt çempionlarynyň oýunlaryna baha bermek ynanyldy

Hytaýyň Hançžou şäherinde geçirilýän 19-njy Aziýa oýunlarynda küşt ýaryşlaryna Türkmenistandan halkara küşt emini Wladimir Annaýew ýolbaşçylyk edýär. Oňa, "çalt" wagt gözegçilik düzgünlerine laýyklykda bolup geçýän aýallaryň arasynda geçirilen aýratyn bäsleşikde ilkinji tagtany hut özi kesgitlemegi tabşyryldy.

Mümkin bolan 4 baldan 4 utuş toplap, bu kategoriýada erkekleriň arasynda grossmeýster derejesine eýe bolan hytaýly dört gezek küşt boýunça dünýä çempiony Hou Ifan ynamly öňde barýar.

Eminlikde oturan Wladimir Annaýew eýýäm 21-nji asyrda dünýäniň iň meşhur küştçisiniň awtografyny almak üçin dört gezek mümkinçilik aldy.

ezgif.com-webp-to-jpg (3).jpg

5-nji tapgyra Hou Ifan öz watandaşy, häzirki dünýä çempiony Çžu Sziner (2414) bilen ikinji ýerde oýnar diýlip garaşylýar.

Erkekleriň arasynda geçirilen ýaryşda Özbegistanyň we Hytaýyň wekilleri - grossmeýsterler Nodirbek Abdusattorow (2731) we Weý I (2735) bar.

Belli bir oýna bellenen küşt emininiň roly, düşünişmezliklerden gaça durmak üçin oýunçylaryň hereketlerini ýazga almagy, ýerine ýetirilen hereketleriň kanunylygyna we sagadyň wagtyna gözegçilik etmegi öz içine alýar. Eminiňň bu wezipesi “rapid” ýa-da “blits” ýaly düzgünlerde möhüm ähmiýete eýedir.

Aýry-aýry bäsleşikler 28-nji sentýabr, çarşenbe güni tamamlanar, şondan soň toparlaýyn ýaryş klassiki wagt gözegçiligi düzgünleri bilen başlanar.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Küşt federassiýasy tarapyndan berlen

Şeýle hem okaň: