Iň täze habarlar

450 töweregi raýat döwlet sylaglaryna mynasyp boldy

26.09.2023 | 10:43 |
 450 töweregi raýat döwlet sylaglaryna mynasyp boldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Permanlary bilen, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň raýatlary döwlet sylaglary – medaldyr ordenler bilen sylaglanyp, hormatly atlar dakyldy. Bu barada Döwlet habarlar agentligi mälim edýär.

Bu sylaglar Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan raýatlara gowşuryldy.

“Gaýrat” medalyna Mejlisiň bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Baýmyrat Babaýew mynasyp boldy. “Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin” atly medala ýurdumyzyň 31 raýaty mynasyp boldy. Olaryň içinde ylmy işgärler, bilim we ulag pudagynyň işgärleri bar.

“Watana bolan söýgüsi üçin” atly medal 380 töweregi adama gowşuryldy. Olaryň içinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň işgärleri, mekdepleriň direktorlary, önümçilik kärhanalarynyň öňdebaryjylary, medeniýet we sungat işgärleri hem-de aýratyn sepgitlere ýeten telekeçiler bar.

“Türkmenistanyň halk artisti” diýen ada 6 raýat, “Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri” diýen ada 5 raýat, “Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy” diýen ada Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Ruhabatgurluşyk” trestiniň dolandyryjysy Atamurat Ýollyýew, “Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri” diýen ada Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Çarymyrat Janmyradow we Mary stansiýasynyň wokzal boýunça nobatçysy Rejepnazar Hudaýnazarow mynasyp boldular. Şeýle hem at gazanan žurnalist, uçarman, jemgyýetçilik işgäri, artist, medeniýet, aragatnaşyk işgäri atlary we beýleki hormatly atlar dakyldy.

ORIENT news

Foto: awtoulag.gov.tm

Şeýle hem okaň: