Iň täze habarlar

Türkmen bilermenleri Aşgabatda suw baýlyklaryny dolandyrmak we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak meselesini ara alnyp maslahatlaşyldylar

22.09.2023 | 19:48 |
 Türkmen bilermenleri Aşgabatda suw baýlyklaryny dolandyrmak we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak meselesini ara alnyp maslahatlaşyldylar

Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmaga degişli karar kabul edýän şahslaryň habardarlygy ýokarlandyrmak boýunça Aşgabatda geçirilen üç günlük seminara gatnaşyjylar, suw baýlyklaryny integrirleýin dolandyrmak, saglyk we bilim ulgamlaryna uýgunlaşmak çäreleri, şeýle hem netijeli pudagara hyzmatdaşlygy meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

2.JPG

Okuwyň çäginde, gatnaşyjylar golaýdaky oba hojalyk ýerlerini damjalaýyn suwarmak üçin döredilen Bagyr suw howdanyna baryp gördüler. Bu suw howdany, daglardan bolup biläýjek palçyk akymlarynyň netijelerini azaltmak üçin niýetlenendir. Bu suw dolandyryş desgasynyň gurluşygynda häzirki zaman tehnologiýalary ulanyldy - suw howdanynyň düýbi ýerasty suwlary goraýan suw geçirmeýän membranalar bilen izolirlendi.

3.JPG

Milli ykdysadyýetiň zerurlyklaryna gerekli suw gorlaryny döretmek üçin häzirki wagtda Türkmenistanyň suw howdanlarynda suw işjeň ýygnanýar. Bu çemeleşme, ýurduň suw üpjünçiliginde möwsümleýin we howa üýtgemelerini deňleşdirmäge mümkinçilik berýär.

4.JPG

Seminar 19-njy sentýabrdan 21-nji sentýabr aralygynda BMGÖM-iň «Türkmenistanda uýgunlaşmany meýilnamalaşdyryşyň milli işini ösdürmek» taslamasynyň çäginde Aşgabatda geçirildi.

ORIENT news

Foto: BMGÖM

Şeýle hem okaň: