Iň täze habarlar

Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze geçiriş nokadyny gurmagy meýilleşdirýär.

23.09.2023 | 15:27 |
 Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze geçiriş nokadyny gurmagy meýilleşdirýär.

Owganystan Türkmenistan bilen serhetde - ýurduň Badgis welaýatynyň Bala Murgab etrabynda täze serhet geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär. Bu barada Owganystanyň Hökümetiniň metbugat sekretary Zabihulla Mujahid mälim etdi diýip, “TOLOnews” owgan teleýaýlymy habar berýär.

Zabihulla Mujahid gurluşyk taslamanyň bahasynyň kesgitlenendigini we ony durmuşa geçirmek üçin degişli işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Häzirki wagtda owgan hökümeti kompaniýalar bilen bu taslamanyň gurluşygy boýunça şertnama baglaşmak üçin gepleşikleri geçirýär.Täze serhet geçelgesini döretmegiň maksady harytlaryň eksportyny we importyny işjeňleşdirmekden ybaratdyr.

Owganystanyň Söwda we maýa goýum palatasynyň başlygy Mohammad Ýusuf Momandyň aýtmagyna görä, Bala Murgabda guruljak geçelge iň gowy serhet geçelgesi bolar. Onuň üsti bilen un hem-de ýag daşap bolar. Bu ýerde degişli enjamlary tiz wagtda ornaşdyrmak we gurluşyga başlamak islenilýär.

Häzirki wagtda Türkmenistan – Owganystan serhedinde 2 sany, ýagny, Farýab sebitiniň Akina obasynda we Gerat sebitiniň Turgundy şäherinde serhet geçelgeleri hereket edýär. Täze serhet geçelgesiniň döredilmegi goňşy döwletiň ykdysady taýdan kuwwatlanmagyna eksport-import amallarynyň ýeňilleşmegine ýardam eder.

ORIENT news

Foto: pixabay.com

Şeýle hem okaň: