Iň täze habarlar

Prezident Serdar Berdimuhamedow 42 ýaşady

22.09.2023 | 09:03 |
 Prezident Serdar Berdimuhamedow 42 ýaşady

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow 42 ýaşaýar. Döwlet Baştutanymyzy doglan güni mynasybetli daşary döwletleriň ýolbaşçylary we ýurdumyzyň Hökümet agzalary mähirli gutlaýarlar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty mälim edýär.

“Russiýada Siziň ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ähli ugurlardaky netijeli hyzmatdaşlyga goşýan şahsy goşandyňyza ýokary baha berilýär. Biziň dostlukly halklarymyzyň abadançylygynyň, Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde howpsuzlygy, durnuklylygy üpjün etmegiň bähbidine ikitaraplaýyn we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça netijeli gatnaşyklarymyzyň, bilelikdäki ysnyşykly işimiziň dowam etdirilmegine umyt edýärin” diýlip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Gutlagynda bellenýär.

“Men hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin we “Bir guşak, bir ýol” atly bilelikdäki başlangyjyň Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek” strategiýasy bilen utgaşdyrylmagyny yzygiderli ilerledip, Siziň bilen ysnyşykly gatnaşyklary saklamaga, energetika hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmaga taýýardyryn” diýlip, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň Gutlagynda aýdylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli wise-premýerler, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gutladylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyza ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

ORIENT news

Foto: tdh.gov.tm

Şeýle hem okaň: