Iň täze habarlar

Greppling sporty boýunça Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 4 medal gazandylar

19.09.2023 | 17:10 |
 Greppling sporty boýunça Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 4 medal gazandylar

Daşkent şäherinde greppling sporty boýunça Aziýa çempionaty geçirildi. Aziýa ýurtlarynyň 11-sinden 1200 töweregi türgeniň gatnaşan ýaryşyna ýurdumyzyň adyndan Döwletmyrat Kasymow bilen Ysmaýyl Kakowowyň başlyklygynda çykyş eden topar 4 medal gazanyp, oňat netijeler görkezdiler. Şol medallaryň biri altyn, ýene biri kümüş we ikisi hem bürünç medallardyr.

Paýtagtymyzyň 97-nji orta mekdebinde bilim alýan Abdulahat Kakowow 51 kilogramda çykyş edip altyn medala eýe boldy we Aziýanyň çempiony diýen ady aldy.

85 kilogram agramdan ýokary derejede çykyş eden paýtagtymyzyň 19-njy orta mekdebiniň okuwçysy Kaýumberdi Döwletow diň bir bäsdeşden asgyn gelip, kümüş medal gazandy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Şyhberdi Rahmanow 65 kilogramda, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhamedaly Gurbanow 66 kilogramda bürünç medallary eýelediler.

Greppling söweş sporty bolup, ol özünde dzýudonyň, sambonyň, jiu-jitsunyň, grek-rim goreşiniň dürli häsiýetlerini özünd jemleýär.

ORIENT news

Foto: depositphotos.com

Şeýle hem okaň: