Iň täze habarlar

Türkmenistanyň tennis çempionatynyň jemi jemlendi

19.09.2023 | 17:01 |
 Türkmenistanyň tennis çempionatynyň jemi jemlendi

14 - 18 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini almak boýunça ýaryşlar tamamlandy. Onda ýurdumyzyň dürli ýerinden gelen ýaşlaryň 273-si birinjilik ugrunda göreşdiler.

14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda geçirilen oýunlar Özbegistanda 14 - 28-nji oktýabrda geçiriljek halkara ýaryşyna saýlama tapgyrlaryň nobatdakysydyr. Oňa Merkezi Aziýa we beýleki sebitlerden ýaş türgenler gatnaşarlar.

Türkmenistanyň çempionatynda Dewisiň Kubogy ugrundaky ýaryşlara gatnaşjak milli toparymyzyň düzümi kesgitlendi. Bu ýaryşlar 16 - 23-nji oktýabrda Türkiýede geçiriler. Oňa häzirlikçe dünýäniň 8 ýurdundan tennisçiler gatnaşarlar.

Şeýlelikde, 14 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşda altyn medala Ilima Guseýnowa, kümüş medala Sabrina Rahmanowa, bürünç medala hem Jennet Çaryýewa eýe boldy.

Bu ýaşa çenli oglaryň arasynda geçirilen birinjilikde Imran Ahundow altyn medal, Selim Çagylow kümüş, Resul Mämmetgurbanow hem bürünç medal gazandy.

18 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşlarda hem Ilima Guseýnowa birinjiligi elden bermedi. Ol dürli ýaş derejesinde Türkmenistanyň 3 gezek çempiony boldy. Ikinji ýeri Rožan Garajaýewa, üçünji ýeri hem Aýşa Bibulatowa eýeledi.

processed-2d5513d9-f6f8-459a-a5f6-d66b2c7f936b_QmlHAlE0.jpeg

18 ýaşa çenli oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşlarda Selim Perjikow altyn, Imran Ahundow kümüş, Didar Wepamyradow hem bürünç medal aldy.

18 ýaşa çenli we ondan uly gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşda hem Ilima Guseýnowa birinji, ikinji ýeri Sabrina Rahmanowa, üçünji ýeri hem Rožan Karajaýewa eýeledi.

18 ýaşa çenli we ondan uly ýaşlaryň arasynda geçirilen ýaryşlarda Meýlis Orazmuhammedow çempion boldy. Kümüş medaly Ýuriý Rogusskiý, bürünç medlay hem Altymyrat Gurbanow eýeledi.

Jübütleýin geçirilen ýaryşlarda gyzlaryň arasynda Rožan Garajaýewa we Aýşa Bikbulatowa birinji, Ilima Guseýnowa bilen Jennet Çaryýewa hem ikinji boldy.

Oglanlaryň arasynda geçirilen jübütleýin ýaryş bolsa, Ýuriý Rogusskiý bilen Altymyrat Gurbanow birinjiligi, Gurbanberdi Gurbanberdiýew bilen Hajymyrat Çaryýew hem ikinjiligi baýram etdiler.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Tennis federasiýasy

Şeýle hem okaň: