Iň täze habarlar

Saud Arabystanyň “Al-Feýha” topary “Ahal” bilen oýnundan öň metbugat duşuşygyny geçirdi

18.09.2023 | 17:02 |
 Saud Arabystanyň “Al-Feýha” topary “Ahal” bilen oýnundan öň metbugat duşuşygyny geçirdi

Duşenbe güni, 18-nji sentýabrda “Ahal” (Türkmenistan) we “Al-Feýha” (Saud Arabystany) futbol klublarynyň arasynda AFK Çempionlar ligasynyň toparçasynyň birinji tapgyrynyň birinji oýnunyň öňüsyrasynda Aşgabatda metbugat duşuşygy geçirildi. Žurnalistler bilen geçirilen duşuşyga iki toparyň baş tälimçileri we kapitanlary, şeýle hem ýaryşy guramak boýunça komitetiň wekilleri gatnaşdylar.

"Al-Feýha" toparynyň baş tälimçisi Wuk Raşowiç, toparynyň AFK Çempionlar ligasynyň pleý-off oýunlaryna çykmak maksady bilen Türkmenistana gelendigini aýtdy. Şeýle hem, toparyň bu ýaryşda tejribesiniň bardygyny, ýöne garşydaşlaryna baha bermejekdigini aýtdy. Tälimçi, topardaky her bir oýnuň kyn boljakdygyny we iň köp üns we güýç talap ediljekdigini aýtdy.

1 (46).jpg

ORIENTiň habarçysy “Al-Feýhanyň” oýunçylarynyň fiziki ýagdaýy barada soranda, Raşowiç toparyň doly düzüminiň bardygyny we agyr şikesleriň ýokdugyny aýtdy.

Serbiýanyň tälimçisi toparyň duşuşyga ýokary hilli taýýarlyk görendigini we uçuşdan soň dikeldilendigini aýtdy. Toparyň “Ahal” bilen ýaryşda oýnuň görkezjek fiziki we psihologiki synagyna taýýardygyny aýtdy.

2 (21).jpg

Şeýle-de bolsa, oýnuň dowamynda şowsuz ýagdaý ýüze çykan halatynda serb topary dürli garşy hüjümleri we beýleki taktiki taýýarlyklary ulanyp, “B” meýilnamasyna ýüz tutmagy maksat edinýär.

Türkmen toparynyň Saud Arabystanyň “Al-Feýha” topary bilen ilkinji oýny 19-njy sentýabrda sagat 21: 00-da “Aşgabat” stadionynda bolar.

Артур ПЕТРОСЯНЦ

Foto: Awtory

Şeýle hem okaň: