Iň täze habarlar

“Ahalyň” kapitany: topar janköýerleriň goldawyna umyt baglaýar

18.09.2023 | 17:34 |
 “Ahalyň” kapitany: topar janköýerleriň goldawyna umyt baglaýar

Duşenbe güni, 18-nji sentýabrda “Ahal” (Türkmenistan) we “Al-Feýha” (Saud Arabystany) futbol klublarynyň arasynda AFK Çempionlar ligasynyň toparçasynyň birinji tapgyrynyň öňüsyrasynda Aşgabatda metbugat ýygnagy geçirildi. Žurnalistler bilen duşuşykda Ahalyň tälimçisi Welsähet Öwezow we toparyň kapitany Elman Tagaýew çykyş etdi.

“Ahalyň” tälimçisi oýunçylaryna ynam bildirdi we tejribeli garşydaş bilen kyn garşylyga taýýardyklaryny aýtdy.

Türkmen toparynyň kapitany Elman Tagaýew ýakyn wagtda boljak oýun barada öz pikirini bildirdi we garşydaş toparyna hormat goýýandygyny, şeýle-de bu oýna 100% taýýardygyny aýtdy. Toparynyň öz oýnuny görkezmek we halkara arenasynda Türkmenistana ýeterlik derejede wekilçilik etmek isleýändigini aýtdy.

1-1 (12).jpg

Tagaýew, toparynyň paýtagtyň stadionynyň ýerlerini doldurjak janköýerleriniň goldawyna umyt edýändigini aýtdy. Bu oýunda toparynyň ahyryna çenli göreşjekdigini we göreşsiz ýüz öwürmejekdigini belledi.

Öwezow, bu oýun üçin taktikany we strategiýany tomaşaçylar bilen paýlaşdy we toparynyň gorag görnüşinde oýnajakdygyny aýtdy. Oýunçylarynyň garşydaşynyň güýçli we gowşak taraplaryny öwrenendiklerini we artykmaçlyklaryndan peýdalanjakdygyny aýtdy.

Türkmen toparynyň Saud Arabystanyň “Al-Feýha” bilen ilkinji oýny 19-njy sentýabrda sagat 21: 00-da “Aşgabat” stadionynda bolar.

Артур ПЕТРОСЯНЦ

Foto: Awtory

Şeýle hem okaň: