Samsung

Syýahatçylyk agentliklerine Russiýadan Türkmenistana syýahatçylary ugratmak işi ýeňilleşdiriler

Syýahatçylyk agentliklerine Russiýadan Türkmenistana syýahatçylary ugratmak işi ýeňilleşdiriler

Russiýa Federasiýasyndan syýahatçylary Türkmenistana, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletlere, Kawkaz ýurtlaryna ugratmak boýunça öz amala aşyrýan işine kepil hökmünde syýahatçylyk agentlikleriniň hasaplarynda bolmaly puluň möçberi azaldyldy. Bu boýunça degişli teklip Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady ösüş ministrligi tarapyndan makullandy.

Bu başlangyç bu ýurtlara syýahat edýänleriň sanyny artdyrmaga we syýahatçylyk agentliklerine maliýe taýdan işlerini ýeňilleşdirer. Ozal, syýahatçylyk kompaniýalaryna öz hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin hasaplarynda azyndan 5 million rubl pul bolmalydy. Täze teklibe görä, bu san 500 müň rubla çenli azaldylar.

Täze düzgünlere laýyklykda, syýahatçylyk agentliklerine öz müşderileri baradaky maglumaty ýörite ulgama girizmekleri zerur bolmaz. Bu boýunça ýurduň kanunçylygyna üýtgetmeler girizmek göz öňünde tutulýar.

Bu çäreler syýahatçlyk pudagyny durnukly ösdürmäge ýardam berer diýlip, Russiýada geçirilen syýahatçylyk agentlikleriniň birinji halkara maslahatynda bellendi.

ORIENT news