Samsung

Arkadag şäherinde täze çagalar seýilgähi gurlar

Arkadag şäherinde täze çagalar seýilgähi gurlar

Arkadag şäherinde täze çagalar seýilgähi gurlar. Bu baradaky degişli Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi diýip, Döwlet habarlar agentligi mälim edýär.

Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkimligine Arkadag şäherinde çagalar seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin «Çyzgy» hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Gurluşyk işlerine 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda başlamak we çagalar seýilgähini 2026-njy ýylyň iýun aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

17-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Ol bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň işlenip taýýarlanylan taslamalary hem-de gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we gurluşykda ulanylýan serişdeleriň görnüşlerini, şäheriň ekologik ýagdaýyny has-da sagdynlaşdyrmakda ähmiýetli hasaplanýan usullaryň ulanylyşyny synlady.

Bu ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäheriň çäginde gurulýan metjidiň bezeg işlerinde ulanylmagy meýilleşdirilýän bezeg serişdeleriniň görnüşlerini synlady.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna merkeziň çäginde gurluşygy alnyp barylýan we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary, şol sanda Futbol federasiýasynyň merkezi binasynyň taslamasy hem-de olaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi.

ORIENT news