Samsung

BelTA: Gomeliň kärhanalary GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynyň nyşany bilen önümleri çykararlar

BelTA: Gomeliň kärhanalary GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynyň nyşany bilen önümleri çykararlar

Gomeliň kärhanalary GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynyň nyşany bilen önümleri çykararlar – diýip, şäheriň ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy Wladimir Priwalowa salgylanyp, BelTA habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, «Спартак», «8 Марта», «Гомельхлебпром» kärhanalary, Gomeliň et kombinaty Oýunlaryň nyşany bilen firma önümlerini öndürerler. Bu jähtde Gomeliň oblast ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy Iwan Krupko emeldarlaryň öňünde türgenler, şeýle hem tälimçiler, eminler, tomaşaçylar, janköýerler üçin ähli zatlary ýagşy pikirlenip, göz öňünde tutmak barada öňlerinde wezipe edip goýdy.

GDA ýurtlarynyň II Oýunlary geçirilen mahaly Gomeliň Buzly köşgi öz meýdançasynda dzýudo boýunça ýaryşlary kabul eder. Guramaçylygy utgaşdyrmak we ýaryşlary geçirmek maksady bilen, oblast merkezinde ýörite iş topary döredildi.

Häzirki wagtda ýaryşlaryň geçiriljek ýerlerinde we gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň ýaşajak ýerlerinde abatlaýyş işleri doly depginde gidýär, şäher çägi abadanlaşdyrylýar. Buzly köşgüň öňünde janköýerleri kabul etmek üçin janköýerleriň zolagy taýýarlanylýar.

ORIENT habarlar