Samsung

China daily: Akylly şäherler sanly dolandyryş tejribesini paýlaşýarlar

China daily: Akylly şäherler sanly dolandyryş tejribesini paýlaşýarlar

Akylly şäherler senagatyň ösmegi üçin we ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin amatly gurşawy döredýärler. Şunuň bilen baglylykda, bütin dünýäde şäher häkimlikleriniň hünärmenleri has akylly we howpsuz ýaşaýyş giňişliklerini döretmek üçin sanly özgertmäni öwrenip başladylar.

Hytaýyň Guýýane şäherindäki «Akylly şäher» Forumynda dürli ýurtlaryň şäher dolandyryşlarynyň wekilleri oba hojalyk, saglygy goraýyş we bilim ugurlarynda özleri tarapyndan ulanylýan sanly çözgütleri we gurallary görkezdiler.

Şeýlelikde, Täze Zelandiýadaky Palmerston-Nortda emeli intellekt daşky gurşawyň monitoringi, haýwanlaryň ýitip barýan görnüşleri bilen meşgullanýar. Durnukly gurluşyga, «ýaşyl» binalaryň gurulmagyna aýratyn üns berilýär.

Günorta Koreýadaky ilkinji akylly şäher bolan Pusan hakyky wagt kadasynda suwuň hilini dolandyrmak, ulagy akylly goýmak, intellektual lukmançylyk ýaly innowasion hyzmatlar bilen tanyşdyrdy.

Grekleriň Tripoli şäherinde ähli jemgyýetçilik ýerlerinde energiýanyň ulanylyşyna gözegçilik edýän gurluşlar oturdylandyr. Intellektual hasaplamalar sebäpli şäheriň ýaşaýjylary elektrik toguny aşa sarp etmekden gaça durup bilerler.

Sanly dolandyryş babatynda tejribe alyşmak wajypdyr, sebäbi şäherler we häkimiýetiň ýerli edaralary önümçiligi ýokarlandyrmak barada we adamlaryň has rahat durmuşyny üpjün etmek barada maglumatyň uly göwrümine eýedirler.

ORIENT habarlar