Samsung

Türkiýäniň MST-nyň baştutany Ärdoganyň prezident saýlawlaryndaky ýeňşi barada habar berdi

Türkiýäniň MST-nyň baştutany Ärdoganyň prezident saýlawlaryndaky ýeňşi barada habar berdi

Türkiýäniň ýokary saýlaw geňeşi ýurduň häzirki lideri Rejep Taýyp Ärdoganyň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazanandygyny ykrar etdi – diýip, Anadolu agentligi habar berýär.

«Ses bermek üçin ýurduň içinde we onuň çäklerinden daşardaky işlenilen býulletenleriň mukdary 99,43% deňdir. Taýyp Ärdogan sesleriň 52,14% alýar, Kemal Kylyçdaroglu — 47,86% alýar. Dalaşgärleriň arasynda häzirki pursatda aratapawut 2,253 mln sese deňdir. Hasap ulgamyna gelip gowuşmadyk ýene-de 809 müň ses bolup, eger olar bir dalaşgäre berilse-de, bu netijelere täsir edip bilmez. Şeýlelik bilen, deslapky hasaplamalara görä, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti wezipesine Rejep Taýyp Ärdogan saýlandy» - diýip, ýurduň MST-nyň baştutany Ahmet Ýener beýan etdi.

Rejep Taýyp Ärdogan ähli saýlawçylara işjeň gatnaşandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi. «Diňe biz ýeňmedik. Türkiýe - ýeňdi, demokratiýa - ýeňdi!» - diýip, ol aýtdy.

Ärdogan Twitterdäki özüniň mikroblogynda şeýle ýazdy: «Türkiýäniň beýik ýeňşi bilen. Türkiýäniň asyry başlansyn!».

Ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen Ärdogany eýýäm Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gutladylar .

ORIENT habarlar