Iň täze habarlar

Türkmenistanda işiň ygtyýarlandyrylýan täze görnüşi peýda boldy

23.03.2023 | 16:02 |
 Türkmenistanda işiň ygtyýarlandyrylýan täze görnüşi peýda boldy

Türkmenistanda senagat gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek boýunça iş görnüşi ygtyýarlandyrylmaga degişli işleriň sanawyna goşuldy.

Degişli goşundy Türkmenistanyň «Işiň käbir görnüşlerini ygtyýarlandyrmak baradaky» Kanunyň 22-nji maddasynyň birinji bölüminiň 22-nji bendinden soňra girizildi.

23-nji martda güýje giren goşmaçalary girizmek baradaky kanuna Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. Indi Türkmenistanda işiň 40 görnüşi ygtyýarlandyrmaga degişlidir.

Şunuň bilen baglanyşykly okaň:

Türkmenistanda ygtyýarlandyrma almak: öz işiňi nähili känunylaşdyrmaly

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: