Iň täze habarlar

Ajaýyp shake: täze Asman kolleksiýasynyň görkezişinde häzirki zaman modasyndaky taryh

15.03.2023 | 02:52 |
 Ajaýyp shake: täze Asman kolleksiýasynyň görkezişinde häzirki zaman modasyndaky taryh

«Asman» modalar öýi, köpçüligi eşikleriň özleri ýaly gündogar stilinde bezelen reňkli sergä çagyryp, özüniň «Dehistan» kolleksiýasyny hödürledi.

1.jpg

Myhmanlary girelgede ýasawullar garşy aldylar, ýöne olaryň maksady ýolyny kesmek däl-de, tersine, döwre syýahat etmek – patyşalyklar we owadan şa gyzlary döwrüne syýahat duýgusyny oýandyrmakdy.

2.jpg

Görkezişi goýujylar tomaşaçylary aýdym-saz we gyzykly bölekler – estrada aýdymçylarynyň çykyşlary, täsirleriň görüş basyşyny doldurmak üçin iki sagatlyk sahna çykyşyna çümdürip, teatr ýolundan gitdiler. Ol bolsa artykmajy bilen ýeterlik boldy.

Asman modalar öýi, çagyrylan tomaşaçylara milli däp-dessurlaryň ajaýyp kokteýlini, dünýäniň beýleki sebitlerinde moda öwüşginleri bilen deňeşdirip bolmajak Gündogary öwrediji ugurlary we tendensiýalary «hödür etdiler».

2 (2).jpg

Iňlis dilinde biziň sözbaşyna çykaran shake sözümiz «silkmek» manysyny berýär. Ýöne biziň ýagdaýymyzda bu barmeniň sungaty bilen däl-de, egin-eşik dizaýnerleriniň gözleýşi bilen baglanyşykly. Olar öz döredijilik şeýkerine anyk, heýkeltaraş şekillerini, owadan matalary, etnik yzlary we gül nagyşlarynyň iň inçe örümini, nepis gasynlary, Wizantiýa diademasyny we beýleki bezeg elementli enjamlary goşup, bu baý garyndyny gowy silkip, çykyşda taryhy salgylanmalary bolan, ýöne häzirki zaman düşündirişli Beýik ýüpek ýolunyň mowzugynda çeper garyndy döretdiler.

Milli ýokary modada esasy orna öwrülen reňkleriň gapma-garşy dürli gammasy, altyn, bürünç we kümüş öwüşgünleri, ýüpek seçekleri, lowurdaýan hünjüler, aýna we monjuk bezegleri, el işi bolan ýiti tor nagyşlar, öz beýikligi we kämilligi, arzuwçyllygy we dabaralylygy bilen bir wagtyň özünde haýran galdyrýan bu kolleksiýada joşalaňy dolandyrýar. Bulara biziň surat saýlamamyzda göz aýlamaga çagyrýarys:

_DSC9981.jpg

_DSC9966.jpg

DSC01090.jpg

_DSC9954.jpg

_DSC9866.jpg

DSC01267.jpg

_DSC9903.jpg

DSC01255.jpg

DSC01052.jpg

DSC00918.jpg

DSC00853.jpg

DSC01093.jpg

DSC00583.jpg

ORIENT news

Foto: Asman

Şeýle hem okaň: