Iň täze habarlar

Italýan taryhçysy da Winçiniň enesiniň Merkezi Aziýadan bolup biljekdigini çaklady

17.03.2023 | 15:16 |
 Italýan taryhçysy da Winçiniň enesiniň Merkezi Aziýadan bolup biljekdigini çaklady
 Italýan taryhçysy da Winçiniň enesiniň Merkezi Aziýadan bolup biljekdigini çaklady

Italýan ýazyjysy, taryhçy we Neopolitan uniwersitetiniň professory Karlo Weççe meşhur Leonardo da Winçiniň enesine bagyşlanan özüniň «Katerinanyň ýylgyryşy» kitabynda onuň Merkezi Aziýadan ýa-da Kawkazdan bolup biljekdigini beýan etdi.

Ylmy-barlagçynyň özüniň tassyklamagyna görä, onuň işi çuňňur akademiki barlaglarda, şol sanda Florensiýanyň döwlet arhiwinde tapylan 1452-nji ýylyň hukuk resminamalarynda gurlandyr – diýip, artnet.news habar berýär.

Berlen ýazgylara görä, Katerina atly gyz Pýero notariusyň gyrnagy bolupdyr we oňa Leonardo atly ogul dogrup beripdir.

«Men bu resminamany göremde, öz gözlerime ynanyp bilmedim. Men hiç wagt onuň daşary ýurtdan bolan gyrnakdygy baradaky nazaryýete aýratyn ynanyp baramokdym. Şeýlelikde, men şol notarial namadaky Katerinanyň Leonardonyň enesi däldigini subut etmäge synanyşmak üçin birnäçe aý wagtymy sarp etdim, ýöne ahyr soňunda meniň tapan ähli resminamalarym bu ugurda gitdi we men subutnamalaryň öňünde boýun boldum» - diýip, awtor NBC habarlaryna gürrüň berýär.

Katerina adynyň italýanlaryň arasynda has köp ýaýrandygyna garamazdan, ol aşygyny azat eden Pýeronyň namalarynda ýeke-täk görünýän aýal bolandygy tassyklanýar.

Resmi taryh Katerinany gysga wagtdan azatlyga çykan gyrnak-daýhan aýaly diýip ykrar edýär. Leonardonyň özi ilkinji çaga bolmak bilen, öňki nesilleriň bäş wekiliniň edişi ýaly, öz kakasynyň ýoly bilen gidip notarius bolan bolmaly.

ORIENT habarlar

Foto: news.artnet.com

Şeýle hem okaň: