Samsung

BMG-niň bilermenleri Daşoguzyň bagbanlary üçin okuw geçirdiler

BMG-niň bilermenleri Daşoguzyň bagbanlary üçin okuw geçirdiler

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky bilermenleri Daşoguzyň S. Türkmenbaşy etrabynyň bagbanlary üçin okuw geçirdiler – diýip, ýurtdaky BMGÖM-nyň wekilhanasy öz Instagram sahypasynda habar berýär.

Çäräniň maksady – bagbançylykdaky durnukly tejribe we innowasion çemeleşmeler bilen tanyşmakdyr, hususan-da, miweli agaçlaryň şahalarynyň baharky kesişdirmegiň we ýerli howa şertlerinde olary zyýankeşlerden we kesellerden goramagyň çemeleşmesi bilen tanyşmakdyr.

«Bu amaly okuw öz mellegimizde bagbançylygy ýöretmek bilen baglanyşykly köp soraglara jogap almaga mümkinçilik berdi. Okuwa gatnaşyjylaryň ählisi alnan bilimleri beýleki fermerleriň-bagbanlaryň arasynda ýaýradar diýip pikir edýärin, görkezilen tehnologiýalar we usullar elýeterli hem netijelidir. Şuňa meňzeş sapaklaryň ýerli ýaşaýjylaryň arasynda kadaly geçirilmegi gowy bolardy» – diýip, Ogulnabar Bozowa, okuwyň amaly böleginiň geçirilen bagynyň eýesi gürrüň berdi.

Tejribe alyşmak, nazary bilimleri we amaly başarnyklary alyşmak boýunça okuw «Aral deňziniň sebitinde köp bähbitleri almak üçin ýer serişdelerini we ýokary tebigy gymmaty bolan ekoulgamy gorap saklamak we durnukly peýdalanmak» taslamasynyň çäklerinde geçirildi.

ORIENT habarlar